Krö­ni­ka: Gym­met drog mig till Vår­by C

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - CHRISTI­AN YOUHANA 19 år, bor i Vår­by gård.

Då var det dags för mig att än­nu en gång ut­tryc­ka mi­na åsik­ter och den­na gång bi­dra till nå­got re­vo­lu­tio­ne­ran­de. Skämt åsi­do, men de se­nas­te vec­kor­na har man fått lä­sa en del om Vår­by gård cent­rum. Det bör­ja­de med ny­he­ter­na om att gym­ked­jan Fit­nes­s24se­ven tänk­te stänga sitt väl­be­sök­ta gym här. För­sök tän­ka er be­svi­kel­sen som upp­stod när jag såg lap­par med den­na in­for­ma­tion hänga på gym­mets väg­gar och ir­ri­ta­tio­nen när jag har tving­ats ta mig till and­ra gym.

Vi bac­kar bak någ­ra år. Jag, som fort­fa­ran­de går på mel­lan­sta­di­et, ser att ett gym samt ett an­tal små­bu­ti­ker ny­li­gen har öpp­nat i cent­rum. Här­ligt, tänk­te jag då. De ti­di­ga­re tom­ma ytor­na har änt­li­gen fyllts av fö­re­tag som be­dri­ver di­ver­se verk­sam­he­ter. Det kom­mer att få igång cent­ru­met!

Någ­ra år se­na­re har jag bör­jat på gym­na­si­et och skaf­fat ett gym­kort på Stock­holms kom­mu­na­la gym. Där trä­nar jag i två år, men på grund av de kor­ta öp­pet­ti­der­na och av­stån­det hem­i­från, by­ter jag till Fit­nes­s24se­ven efter att jag fyllt 18 år.

Jag bör­jar trä­na till och från. Det var nu i hös­tas som jag fak­tiskt tog tag i trä­ning­en och bör­ja­de ut­nytt­ja mitt gym­kort på Fit­nes­s24se­ven i Vår­by. Ibland kun­de jag ta bi­len dit när jag var för lat för att pro­me­ne­ra de sju mi­nut­rar­na. Of­ta kun­de jag kö­ra mitt trä­nings­pass efter job­bet. Men det var på nå­got sätt be­tryg­gan­de att ha ett gym till­gäng­ligt dyg­net runt, ba­ra någ­ra hund­ra me­ter hem­i­från.

Så än­da se­dan gym­met stäng­de, har jag fått le­ta upp and­ra när­lig­gan­de gym. Vår­bergs gym lig­ger in­te till­räck­ligt nä­ra om jag ska pro­me­ne­ra dit och par­ke­ring­en kos­tar. Skär­hol­mens gym, som jag även ti­di­ga­re trä­nat på och som lig­ger in­till en stor, fri par­ke­ring, sak­nar täck­ning och har all­tid va­rit full­prop­pat de gång­er jag be­sökt det. Nu se­nast tes­ta­de jag Fruäng­ens gym och det var jag väl­digt nöjd med. Pro­ble­met är att det kom­mer att bli svåråt­kom­ligt, de da­gar jag in­te har till­gång till bil.

Trä­ning­en har va­rit den främs­ta an­led­ning­en till att jag ta­git mig till Vår­by gård cent­rum så myc­ket på sisto­ne och det har lett till många köp på ICA, apo­te­ket och kol­gril­len. Hur kom­mer det att bli nu i fort­sätt­ning­en? Vad finns det för mig att gö­ra i cent­rum nu? Det var ju främst trä­ning­en som loc­ka­de dit mig.

Miss­nö­jet till trots, kän­ner jag än­då li­te hopp. Det har jag ny­he­ten om att ri­va ner och byg­ga ett helt nytt och fräscht cent­rum i Vår­by gård, att tac­ka för. Nu för­vän­tar jag mig hand­ling!

… det har lett till många köp på ICA, apo­te­ket och kol­gril­len. Hur kom­mer det att bli i fort­sätt­ning­en?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.