Bioäls­ka­re kan dröm­ma om en fram­tid i Hud­dinge

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge - VEC­KANS KÄNS­LA HAN­NA THÅSTRÖM Ny­hets­chef Pra­ta med mig! han­na.thastrom@ di­rekt­press.se

För siså­där tio år se­dan öpp­na­de den pri­vat­äg­da bi­o­gra­fen Bio Rio i Hornstull en ny sa­long, Sa­long 4, i käl­la­ren till en när­lig­gan­de krog. Nam­net kan tyc­kas li­te märk­ligt ef­tersom Rio är en sing­el­bi­o­graf, allt­så ba­ra har en, stor sa­long. Men det var in­te det en­da som var ud­da med Sa­long 4.

Sa­long­ens ena lång­si­da be­stod av en bar­disk, var­i­från man när som helst un­der fö­re­ställ­ning­en kun­de be­stäl­la öl, vin och snacks. De väl­be­kan­ta ra­der­na av rö­da sam­mets­sto­lar var ut­byt­ta mot sof­for och sac­ko­säc­kar. I ta­ket fanns en öpp­ning till re­stau­rang­en, så att sor­let från mat­gäs­ter­na läck­te in i sa­long­en.

För fil­mäls­ka­re och de­di­ke­ra­de bi­o­graf­be­sö­ka­re var kon­cep­tet som ett eget, halv­hem­ligt li­tet pa­ra­dis.

Sa­long 4 finns in­te kvar, men se­dan öpp­ning­en har allt fler pri­vat­äg­da bi­o­gra­fer öpp­nat med mer el­ler mind­re spe­ci­al­de­sig­na­de bi­o­kon­cept. I höst får Hud­dinge ett eget, när Fol­kes stor­sat­sar på bi­o­gra­fen i Fol­kets hus i Hud­dinge cent­rum, frä­schar till och öpp­nar upp för fler, fle­ra kväl­lar i vec­kan.

”Vi har full­stän­di­ga rät­tig­he­ter, så man kom­mer kun­na dric­ka ett glas mous­se­ran­de i sa­long­en sam­ti­digt som man tit­tar på La Bo­hè­me”, sä­ger vd:n To­bi­as Holmberg. Han lo­var ock­så block­bus­ters, kort­films­da­gar, och ”all­mänt film­nör­de­ri”.

En dröm för Hud­dinges fil­mäls­ka­re. Men bra ock­så för and­ra Hud­dinge­bor, som sä­ker­li­gen kom­mer mär­ka av att det kvälls­tröt­ta cent­ru­met får liv även efter att bu­ti­ker­na stängt.

För fil­mäls­ka­re och de­di­ke­ra­de bi­o­graf­be­sö­ka­re var kon­cep­tet som ett eget, halv­hem­ligt li­tet pa­ra­dis.

SOCKERCHOCK. Nu fi­rar vi påsk!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.