Hud­ding­e­di­rekt

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Adress: Di­rekt­press Söd­ra Si­dan, Bred­holms­ga­tan 3, 127 48 Stock­holm Tel: 08–740 07 82 Mejl: hud­dinge@di­rekt­press.se Vd och an­sva­rig ut­gi­va­re: Petter Beck­man, 070-454 78 62 Ny­hets­chef: Han­na Thåström, 073-352 97 90 An­nons­för­sälj­ning: Jan Åkerlund: 073-390 19 00 An­ders Ungh: 070-471 08 70 He­le­ne Mu­el­ler: 073-616 14 82 Da­ni­el Hjelm: 076-161 22 06 Jan T An­ders­son: 070-696 42 63 Mejl: an­nons­hud­dinge @di­rekt­press.se Dis­tri­bu­tion: SDR, 08-504 105 50. Ute­bli­ven tid­ning: www.ute­bli­ven­tid­ning.nu stock­holm.sod­ra@sdr.se Tryck: Bold Prin­ting Group Upp­la­ga: 45 450

För in­skic­kat, ej be­ställt ma­te­ri­al, an­sva­ras ej. Allt ma­te­ri­al i tid­ning­en lag­ras di­gi­talt och pub­li­ce­ras i di­gi­ta­la me­di­er lik­som i vår ar­kiv­da­ta­bas. Den som sän­der ma­te­ri­al till tid­nings an­ses med­ge så­dan lag­ring och pub­li­ce­ring.

Bot­kyr­ka­di­rekt är po­li­tiskt obe­ro­en­de och ges ut av Söd­ra Med­bor­gar­press Sthlm AB. Tid­ning­en de­las ut till al­la hus­håll i om­rå­det var­je lördag samt läggs i tid­nings­ställ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.