Larm om bygg­stopp skräm­mer in­te Hud­dinge

EF­TER LARMET. Dron­jak (M) om ris­ken för mät­tad bo­mark­nad i Hud­dinge: ”Vi kör på med pla­ner­na” I Hud­dinge: ”Vi kör på med pla­ner­na”

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt

Lar­men om att bo­stads­byg­gan­det är på väg att av­stan­na har dug­gat tätt de se­nas­te må­na­der­na. Bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Sve­ri­ges byg­gin­du­stri­er har gjort be­döm­ning­en att 30 pro­cent fär­re bo­stä­der kom­mer att byg­gas i lan­det och sex pro­cent fär­re i Stock­holms­re­gi­o­nen de kom­man­de två åren, en­ligt DN.

En­ligt ana­lys­fö­re­ta­get Ju­ni stra­te­gi och ana­lys är Hud­dinge en av de kom­mu­ner i Stock­holm som lö­per störst risk att få en mät­tad bo­stads­mark­nad för ny­pro­duk­tion.

Bo­la­get har bland an­nat jäm­fört kom­mu­nens bygg­pla­ner de kom­man­de tre åren med läns­sty­rel­sens pro­gnos för bo­stads­be­hov. Det vi­sar att Hud­dinge pla­ne­rar 1960 lä­gen­he­ter för myc­ket un­der pe­ri­o­den.

– Bo­stads­byg­gan­det i Stockholms län har ökat mer än det har gjort på 40 år. Men det är främst et­tor och två­or som har ökat, ut­i­från 90-ta­lis­ter­nas ef­ter­frå­gan. De har bör­jat kom­ma in i näs­ta fas i li­vet nu. Där finns det en risk för ett över­ut­bud, sä­ger Mo­na Kjell­berg på Ju­ni stra­te­gi och ana­lys.

Tom­ma lä­gen­he­ter

I DN slår Kth-fors­ka­ren Gö­ran Cars fast att ”vi har byggt för en väl­be­med­lad me­del­klass och den bör­jar ta slut”. De ny­pro­du­ce­ra­de bo­stä­der­na är ho­mo­ge­na och rik­ta­de till en och sam­ma kund­grupp.

När bo­stads­pri­ser­na har ra­sat de se­nas­te må­na­der­na har sto­ra om­rå­den med ny­pro­du­ce­ra­de bo­stä­der drab­bats värst. I Barkar­bys­ta­den i Jär­fäl­la står lä­gen­he­ter tom­ma för att det in­te går att hit­ta kö­pa­re. Fle­ra bygg­pro­jekt i oli­ka de­lar av stan har dess­utom ställts in. Till ex­em­pel 850 nya bo­stä­der vid Brom­ma­plan.

’’Men­tal be­red­skap’’

Men i Hud­dinge är po­li­ti­ker och tjäns­te­män in­te oro­li­ga.

– Vi har ju men­talt be­red­skap på upp- och ned­gång­ar, det vo­re kons­tigt an­nars. Vi hål­ler hu­vu­det kallt och pla­ne­rar på. Skul­le det kom­ma en ned­gång läng­re fram ska vi se till att ha väl­digt god plan­be­red­skap så att vi se­dan har pla­ner­na kla­ra i den mån de in­te för­verk­li­gas un­der en pe­ri­od, sä­ger Da­ni­el

Ibland kan man be­hö­va byg­ga i lång­sam­ma­re takt el­ler kanske mins­ka en viss etapp för att mö­ta kon­junk­tu­ren.

Dron­jak, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Sam­hälls­bygg­nads­di­rek­tö­ren i Hud­dinge He­lé­ne Hill me­nar att det i dags­lä­get in­te finns nå­gon risk för att mark­na­den mät­tas. Hon pe­kar på Bo­ver­kets se­nas­te siff­ror, som vi­sar att det fort­fa­ran­de byggs för li­te i lan­det, samt en an­nan mät­ning gjord av ana­lys­fö­re­ta­get Jll-evi­dens, som vi­sar att att Hud­dinge byg­ger för li­te bo­stä­der för att mö­ta ef­ter­frå­gan.

– Just nu är det ett jät­testort in­tres­se från bygg­her­rar­na. Det kan kom­ma en li­ten dipp, men al­la vet att pla­ne­rings­cyk­ler­na är väl­digt långa. Ibland kan man be­hö­va byg­ga i lång­sam­ma­re takt el­ler kanske mins­ka en viss etapp för att mö­ta kon­junk­tu­ren.

Hud­dinges bo­stads­pla­ner är helt av­häng­i­ga på Spår­väg syd. Den nya spår­vä­gen, som ska byg­gas mel­lan Fle­mings­berg och Älv­sjö, kom­mer till stor del att fi­nan­sie­ras av sta­ten mot löf­tet att Hud­dinge byg­ger 18 500 nya bo­stä­der fram till 2035.

’’Ris­ken finns’’

Om bostads­mark­na­den skul­le kra­scha och bo­stads­pri­ser­na sjun­ka ris­ke­rar Hud­dinge att sit­ta fast med pla­ne­rings­kost­na­der och sto­ra ofi­nan­si­e­ra­de in­ve­ste­ring­ar i spår­vä­gen. Det har kon­sult­bo­la­get WSP kom­mit fram till.

Hud­dinge ska be­ta­la 808 mil­jo­ner för Spår­väg syd och räk­nar med att få dub­belt be­talt ge­nom för­sälj­ning­en av mar­ken. Men om bostads­mark­na­den kra­schar blir det svårt att hit­ta bygg­her­rar som vill byg­ga bo­stä­der­na.

– Den ris­ken finns, men vi är in­te ens nä­ra den förs­ta in­be­tal­ning­en för Spår­väg syd. Vi har byggt jät­te­myc­ket de se­nas­te åren och lig­ger väl i fas. Det kom­mer att kom­ma hög­kon­junk­tu­rer ock­så fram till 2035. Jag är po­si­tiv till att vi kla­rar den ut­ma­ning­en, sä­ger Da­ni­el Dron­jak.

Bostads­mark­na­den i Stock­holm är på väg att kö­ra in i väg­gen, en­ligt många be­dö­ma­re. I en ana­lys pub­li­ce­rad i DN pe­kas Hud­dinge ut som en av de kom­mu­ner som lö­per störst risk för över­mätt­nad. Men i Hud­dinges kom­mun­hus tar man det he­la is­kallt....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.