Där­för tving­as 150 Vår­by gårds­bor flyt­ta var­je år

Män­ni­skor bo­sät­ter sig här ut­an jobb. När man väl fått jobb flyt­tar man. Var­je år för­lo­rar Vår­by gård runt 150 per­so­ner med ar­be­te. In­vå­nar­nas lyc­ka blir pa­ra­dox­alt nog om­rå­dets olyc­ka.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Text: Jo­nas Go­sen­de Grön­vik | Foto: Claudio Britos VÅR­BY GÅRD

Var­je år flyt­tar un­ge­fär 450 per­so­ner med ar­be­te från Vår­by gård till and­ra de­lar av Stock­holm. Sam­ti­digt är det ba­ra 250 till 300 per­so­ner med ar­be­te som flyt­tar in.

Här sker stän­digt en drä­ne­ring på folk som lyc­kas i li­vet. Mel­lan 2000 och 2014 blev det 1190 per­so­ner fär­re med jobb i Vår­by gård.

– 150 till 200 per­so­ner med ar­be­te för­svin­ner var­je år. Det har en stor på­ver­kan för om­rå­dets so­cio- eko­no­mis­ka ut­veck­ling, sä­ger Mar­cel Mo­ritz, som le­der ar­be­tet för so­ci­al håll­bar­het på Hud­dinge kom­mun.

Nors­borg, Fitt­ja, Al­by. Vår­by gård. Rin­ke­by och Tens­ta. Sam­ma flytt­möns­ter finns i många av Stockholms ut­sat­ta om­rå­den.

Fe­no­me­net kal­las för ”Lyc­ko­pa­ra­dox­en”:

– Per­so­ner ut­an jobb flyt­tar hit. När man rus­tat sig på ar­bets­mark­na­den och fått ett bra jobb flyt­tar man här­i­från. Man kan sä­ga att in­di­vi­der- nas lyc­ka pa­ra­dox­alt nog blir om­rå­dets olyc­ka, sä­ger Mar­cel Mo­ritz.

Om­rå­den som Vår­by gård slus­sar vi­da­re och fyl­ler allt­så på and­ra de­lar av Stock­holm med män­ni­skor som ord­nat ar­be­te och en sta­bil livs­si­tu­a­tion.

– Vår­by gård tar ett stort an­svar för re­gi­o­nens väl­stånd. I det här per­spek­ti­vet är Vår­by gård ett lös­nings­om­rå­de sna­ra­re än pro­blem­om­rå­de. Men om­rå­det får säl­lan er­kän­nan­de för det och får in­te skör­da fruk­ter­na.

Hälf­ten vill flyt­ta

Fin ge­men­skap, som i en by. Un­der­bar na­tur och ut­sikt över Mä­la­ren. Vår­by­bor­na är stol­ta över sitt om­rå­de. Än­då upp­ger näs­tan hälf­ten att de vill flyt­ta i kom­mu­nens en­kä­ter.

Hos svensk-kur­disk-tur­kis­ka för­e­ning­en spe­las det do­mi­no ef­ter job­bet. Ab­be bju­der på te.

– Jag har bott här i snart 25 år och vill in­te flyt­ta. Jag trivs bra. Visst finns pro­blem med unga som sak­nar fram­tids­tro. Men det är vär­re i många and­ra om­rå­den.

Vad har för­änd­rats un­der ti­den? Ab­be rör upp sock­ret i te­gla­set.

– Svens­kar­na, sä­ger han och fort­sät­ter:

– De flyt­tar. In flyt­tar fler in­vand­ra­re. Vi har folk från he­la värl­den här i Vår­by gård. Det är ju bra. Men man sak­nar svens­kar­na, man vill kän­na att man bor i Sve­ri­ge.

Inga nya bo­stä­der på 50 år

För­or­ten Vår­by gård bygg­des i bör­jan av 70-ta­let. Tun­nel­ba­nan kom 1972. Cent­rum 73. Sen dess har det in­te hänt myc­ket. In­te en en­da lä­gen­het har byggts på näs­tan 50 år.

Vår­by gård do­mi­ne­ras av hy­res­rät­ter. Och när om­rå­det pla­ne­ra­des

Man sak­nar svens­kar­na, man vill kän­na att man bor i Sve­ri­ge.

bygg­de man myc­ket av sam­ma: två­or och tre­or.

– Vi har in­te mer än en hand­full fy­ror och inga fem­mor i om­rå­det. Det är li­ka­dant hos de and­ra hy­resvär­dar­na, sä­ger Niklas Dabrowski, på hy­res­vär­den Bal­der som äger 750 bo­stä­der och cent­ru­met i om­rå­det.

Trivs du i Vår­by gård men har två barn finns ba­ra ett al­ter­na­tiv till trång­bodd­het: Att flyt­ta. – Det är en otro­lig press på stör­re bo­stä­der. Ty­värr kan vi in­te hål­la nå­gon kö ef­tersom vi i prin­cip in­te har någ­ra. Den en­da lös­ning­en är att till­fö­ra nya och stör­re bo­stä­der till om­rå­det, sä­ger Niklas Dabrowski.

Nu har kom­mu­nen be­slu­tat att ta fram en ut­veck­lings­plan för Vår­by gård.

– Det hand­lar om att kart­läg­ga var vi kan byg­ga nya bo­stä­der, sko­lor och för­sko­lor. En struk­tur­plan för den fy­sis­ka pla­ne­ring­en i om­rå­det, sä­ger Ma­lin Da­ni­els­son (L), kom­mu­nal­råd med an­svar för bygg­frå­gor.

Otryggt med hög om­sätt­ning

Må­let är att få till ett mer blan­dat bo­stads­om­rå­de. Med fler bo­stads­rät­ter och stör­re lä­gen­he­ter.

– Om­sätt­ning­en i om­rå­det ska­par otrygg­het. Man hin­ner in­te lä­ra kän­na si­na gran­nar, till skill­nad mot om­rå­den som man bor i en läng­re tid i och ro­tar sig på ett an­nat sätt. Det mås­te fin­nas möj­lig­het att bo kvar, oav­sett var man be­fin­ner sig i li­vet.

Men det tar tid – pla­nen ska va­ra klar först i slu­tet av 2020.

– Det mås­te få ta tid. Om vi ska kun­na loc­ka ak­tö­rer att vil­ja in­ve­ste­ra och byg­ga är det vik­tigt att den blir bra, sä­ger Ma­lin Da­ni­els­son.

Det är in­te förs­ta ut­red­ning­ar­na som görs för Vår­by gård. Hand­lings­pla­ner­na har lagts på hög un­der åren. Än­då är inga bo­stads­pro­jekt igång, för­u­tom 100 ked­je­hus vid Vår­bergs­top­pen.

Kan kla­ra två bol­lar i luf­ten

Sa­ra He­el­ge Vik­mång (S) är kri­tisk till hur kom­mu­nen skött sig med de obe­fint­li­ga bo­stads­pla­ner­na i Vår­by gård de se­nas­te åren:

– Det är vik­tigt att en ny ut­veck­lings­plan in­te blir ett yt­ter­li­ga­re do­ku­ment som Vår­by­bor­na upp­le­ver som luft och som in­te in­fri­as.

Vår­by har li­dit av att det in­te fun­nits in­tres­se från be­fint­li­ga fas­tig­hets­ä­ga­re och nya ak­tö­rer att kom­ma igång och byg­ga, me­nar Ma­lin Da­ni­els­son (L).

– Vi be­hö­ver ta ett sam­lat grepp och kom­mu­ni­ce­ra till mark­na­den: Det här vill vi åstad­kom­ma.

Förr­för­ra vec­kan kun­de Hud­ding­e­Di­rekt be­rät­ta om Bal­ders vi­sion att ri­va den omo­der­na cent­rum­bygg­na­den och istäl­let byg­ga ett öp­pet torg med bo­stä­der och bu­ti­ker i bot­ten­plan.

Po­li­ti­ker är över­ens: cent­rum­pla­ner­na är det mest in­tres­san­ta som hänt Vår­by gård på länge.

En­ligt Bal­der är de re­do att in­ve­ste­ra imor­gon. Om ba­ra vil­jan från po­li­ti­ken finns att pri­o­ri­te­ra pro­jek­tet.

– Folk pla­ne­rar som om vi har en oänd­ligt lång fram­tid på oss att kom­ma till rät­ta med de ut­ma­ning­ar som finns. Vik­ti­gast just nu är att gå från de se­nas­te tio årens prat till verk­lig hand­ling, sä­ger Niklas Dabrowski.

Un­der ti­den fort­sät­ter Vår­by­bor med sta­bil in­komst att flyt­ta.

Vik­ti­gast just nu är att gå från de se­nas­te tio årens prat till verk­lig hand­ling.

18 ÅR. Så stor är skill­na­den i för­vän­tad livs­längd mel­lan en låg­ut­bil­dad Vår­by­bo och en hög­ut­bil­dad i Dan­de­rydsbo.

TRIVS. ”Vår­by gård har ett då­ligt ryk­te. Visst hän­der det skit. Men det är fak­tiskt in­te så il­la som man tror när man lä­ser tid­ning­en”, sä­ger Ab­be på svensk­kur­disk-tur­kis­ka för­e­ning­en.

IVANA PUSHCHAK, NYINFLYTTAD I VÅR­BY GÅRD. ”Det är ett jät­te­fint, med nä­ra till vatt­net och fin na­tur. Men det skul­le ab­so­lut be­hö­vas frä­schas upp i och runt cent­rum. Om det blir bätt­re i cent­rum, och sat­sas på sko­lor­na, kanske vi än­då stan­nar kvar”.’’

NATALIE CAMPOS, VÅR­BY GÅRD. ”Jag har in­te tänkt så myc­ket på att flyt­ta. Men flyt­tar jag från Vår­by blir det in­te läng­re än till Ax­els­berg. Jag har min fa­milj och vän­ner här”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.