Jag har all­tid ve­tat att jag har haft ta­lang

Han ha­de ald­rig haft en trä­na­re som trott på ho­nom. Se­dan byt­te han klubb till IFK Tum­ba. Nu har 20-åri­ga Ou­sey­nou ”Ozzy” Ce­e­say på ett halv­år gått från noll sats­ning i di­vi­sion 5 till att prov­trä­na med tur­kis­ka topp­klub­ben Ga­la­ta­sa­ray.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik ”Hin­ken” Lindstedt

Vin­den har vänt för 20-åri­ga Mas­mo­kil­len Ou­sey­nou ”Ozzy” Ce­e­say. På ett halv­år har han gått från lattjo­spel i di­vi­sion 5 till att få prov­trä­na med tur­kis­ka topp­klub­ben Ga­la­ta­sa­ray.

Fot­bolls­spe­la­ren Ou­sey­nou ”Ozzy” Ce­e­say är från Hud­dinges Hol­ly­wood, Myr­stu­gu­ber­get i Masmo. Men han har ald­rig sik­tat mot stjär­nor­na, för det var ald­rig nå­gon som trod­de på ho­nom.

För ett år se­dan spe­la­de yt­ter­mitt­fäl­ta­ren i di­vi­sion 5-la­get Vår­by gård IF.

– Jag sat­sa­de in­te ens, ha­de två trä­ning­ar i vec­kan. Kon­di­tio­nen var in­te där. Fy­siskt ha­de jag det in­te. Jag gick ba­ra dit och latt­ja­de.

Mind­re än ett år se­na­re klev sam­ma Ozzy ut på grä­set på den tur­kis­ka topp­klub­ben Ga­la­ta­sa­rays trä­nings­an­lägg­ning. De tju­go­fal­di­ga tur­kis­ka mäs­tar­na är ing­et dus­sin­lag di­rekt. Nu skul­le han trä­na med de­ras U21-lag. Hur ham­na­de han där?

Det bör­ja­de med en flytt från Vår­by gård till mot­stån­da­ren i di­vi­sion 5, IFK Tum­ba.

– Jag fick en trä­na­re, Jo­nah, som tror på mig. Jag har all­tid ve­tat att jag har haft ta­lang, men jag har ald­rig haft den där trä­na­ren som tror på mig och får ut det bäs­ta ur mig.

’’Än­nu en skit­snac­ka­re’’

Jo­nah Mu­ka­da är hu­vud­trä­na­re i IFK Tum­ba och job­bar ock­så på fri­tids­går­den i Vår­by gård. Han fick Ozzy att ta kli­vet upp till den mer hård­sat­san­de klub­ben.

Det sto­ra ge­nom­brot­tet kom i förs­ta mat­chen mot gam­la la­get Vår­by gård. På läk­ta­ren satt en agent för att ki­ka på en an­nan Tum­ba­spe­la­re.

– Jag viss­te in­te att de var där, men det gick jät­te­bra. Jag gjor­de mål och as­sist mot mitt gam­la lag. Se­dan kom han fram ef­ter mat­chen och sa att han är agent, att han har pla­ner för mig. Jag har hört det där så många gång­er se­dan jag var li­ten. Jag tänk­te att det här är än­nu en skit­snac­ka­re.

’’Blev vänd­punk­ten’’

Men agen­ten var ing­en skit­snac­ka­re, han fort­sat­te att vi­sa in­tres­se. Han sa att Ozzy skul­le kun­na prov­trä­na med en tur­kisk topp­klubb. Men då mås­te han bör­ja trä­na.

Agen­tens ord blev hans vänd­punkt.

Två trä­ning­ar i vec­kan blev till sex trä­ning­ar i vec­kan och latt­jan­det byt­tes ut mot per­son­lig trä­na­re och hård fys­trä­ning.

– In­nan var det en 50-me­ters­löp­ning och se­dan var jag helt slut. Nu spring­er jag som ett djur.

Till slut var han i Istan­bul och trä­na­de med and­ra stor­sat­san­de fot­boll­sta­lang­er. Men Ozzy dar­rar in­te un­der press. Han vet att han är bäst på plan.

– Det var in­te wow fak­tiskt. Det kän­des som att spe­la i Tum­ba, sä­ger han på ful­las­te all­var.

Nu vän­tar han på att Ga­la­ta­sa­ray ska ringa och be ho­nom kom­ma till­ba­ka. Men oav­sett vad be­ske­det blir dör in­te proffsdröm­men. I vår ska han prov­trä­na med topp­klub­bar i Bel­gi­en. Han kom­mer in­te ge upp jak­ten på kon­trak­tet ”för­rän krop­pen ger upp”.

Kom­mer du in­te sak­na Vår­by gård och Masmo?

– Jag kom­mer sak­na vän­ner­na, men in­te Vår­by gård och Masmo. Det är in­te så att Vår­by gård och Masmo kom­mer ge mig en fram­tid. Det är jag själv som mås­te be­stäm­ma.

Det är in­te så att Vår­by gård och Masmo kom­mer ge mig en fram­tid. Det är jag själv som mås­te be­stäm­ma.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

HOL­LY­WOOD. ”Myr­stu­gu­ber­get är Hud­dinges Hol­ly­wood”, sä­ger Ou­sey­nou ”Ozzy” Ce­e­say.

Ozzy är yt­ter­mitt­fäl­ta­re i IFK Tum­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.