MP:S vallöf­te: Spärr­fri t-ba­na

Skro­ta spär­rar­na i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Det tyc­ker Mil­jö­par­ti­et i lands­ting­et. ”Dy­ra, stö­ran­de och in­ef­fek­ti­va mot fusk”, en­ligt grupple­da­ren To­mas Eriks­son (MP). Ett ose­ri­öst för­slag som öpp­nar för mer fusk, me­nar tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Jo­nas Go­sen­de Grön­vik

– De höga spär­rar­na i tun­nel­ba­nan är ett in­ef­fek­tivt sätt att bli av med fus­ket, sä­ger Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re i lands­ting­et To­mas Eriks­son (MP).

Spär­rar­na i kol­lek­tiv­tra­fi­ken är ett onö­digt stö­ran­de hin­der, me­nar han.

– Det bil­das sto­ra kö­er för att folk mås­te pas­se­ra spär­rar­na vid sta­tio­ner med högt tryck, som vid T-ccen­tra­len i rus­nings­tra­fik.

I stäl­let vill MP flyt­ta ut spärr­vak­ter­na för bil­jett­kon­trol­ler i tra­fi­ken.

– Då fri­gör vi per­so­nal som kan kol­la färd­be­vis men ock­så hjäl­pa folk och öka trygg­he­ten, sä­ger To­mas Eriks­son.

Allt fär­re plan­kar

Allt fär­re plan­kar ge­nom spär­rar­na, vi­sar färs­ka siff­ror från SL. I stäl­let har fus­ket med otillå­ten ra­bat­te­rad bil­jett ökat det se­nas­te året. I dag sker 69 pro­cent av fus­ket med ra­bat­te­rad bil­jett.

– Det här är ett fusk som spärr­vak­ter­na än­då in­te kan gö­ra någon­ting åt. Det en­da som hjäl­per är bil­jett­kon­trol­ler ute i tra­fi­ken, sä­ger To­mas Eriks­son (MP).

Tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) tyc­ker att för­sla­get är ose­ri­öst.

– Spärr­lin­jen är i grun­den att vi har en in­täkts­säk­ring. Väl fun­ge­ra­de spärr­lin­jer och bil­jett­kon­trol­ler är det som mins­kat fus­ket de se­nas­te åren. Al­la de­lar är vik­ti­ga i ar­be­tet för att mins­ka fus­ket.

”Hind­rar in­te plan­ka­re”

Men att spärr­lin­jen säk­rar SL:S in­täk­ter tror in­te Mil­jö­par­ti­et på.

– Al­la vet att spär­rar­na in­te hind­rar den som vill plan­ka. Det är ris­ken att åka fast som får folk att in­te fuskå­ka. Det gör vi ge­nom fler bil­jett­kon­trol­ler, in­te spär­rar.

Un­der åren 2002 till 2014 in­ve­ste­ra­des to­talt om­kring 314 mil­jo­ner kro­nor i nya spärr­lin­jer för tun­nel­ba­nan och pen­del­tå­gen. 2015 kos­ta­de drift och un­der­håll av spär­rar­na om­kring 16 mil­jo­ner kro­nor.

– Peng­ar som bor­de läg­gas på mer per­so­nal ute i tra­fi­ken, sä­ger To­mas Eriks­son.

Miss­lyc­kat för­sök

SL gjor­de ett för­sök med öp­pen spärr­lin­je vid Slus­sens en­tré mot Nac­ka och Värm­dö­bus­sar­na un­der 2004. SL:S ut­vär­de­ring vi­sa­de att fuskå­kan­det öka­de mar­kant och be­döm­de in­komst­bort­fal­let till 4,6 mil­jo­ner kro­nor.

– Det var en sta­tion. Skul­le det över­fö­ras till 100 and­ra sta­tio­ner har vi hund­ra­tals mil­jo­ner i in­täkts­för­lus­ter. Det är en po­li­tik för fus­ka­re och tju­vå­ka­re, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

MP tyc­ker ock­så att för­sö­ket var miss­lyc­kat:

– Ska vi ha öp­pen spärr­lin­je som i Ber­lin mås­te vi sam­ti­digt ut­ö­ka kon­trol­ler­na på tun­nel­ba­nan. Vi mås­te flyt­ta per­so­nal från spär­ren ut i tra­fi­ken. An­nars uppnår man in­te rätt ef­fekt, sä­ger To­mas Eriks­son.

Det här är ett fusk som spärr­vak­ter­na än­då in­te kan gö­ra någon­ting åt.

FOTO: ARKIVBILD

SPÄR­RAR EL­LER IN­TE SPÄR­RAR. Dy­ra och onö­di­ga, tyc­ker MP. En in­komst­säk­ring, tyc­ker M.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.