April­skäm­tet som luk­ta­de il­la

April, april din dum­ma sill? När en obe­hag­lig stank spred sig i trapp­hu­set väck­te bo­en­des miss­tan­kar om att nå­gon av gran­nar­na dött. När po­li­sen tog sin i en lä­gen­het upp­täck­te de nå­got helt an­nat.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - An­na Sjögren

Ef­ter att bo­en­de hört av sig till po­li­sen om en äck­lig stank som spri­dit sig i bo­stads­hu­set åk­te en po­lis­pa­trull ut till plat­sen. Man miss­tänk­te att det kun­de rö­ra sig om en av­li­den per­son i en av lä­gen­he­ter­na.

– Man ha­de ringt in ef­tersom det luk­ta­de väl­digt il­la i trapp­hu­set, och trod­de att det kun­de här­le­das till ett döds­fall, skri­ver Re­i­ne Berglund på Hud­dinge­po­li­sens Fa­ce­book­si­da.

Ef­ter att ha gått runt och knac­kat dörr i hu­set en stund hit­ta­de man till slut luk­tens ur­sprung.

– En av vå­ra kon­stap­lar var helt över­ty­gad om att det skul­le an­träf­fas en död män­ni­ska, men skrat­ta­de gott när ”döds­fal­len” upp­täck­tes, be­rät­tar Re­i­ne Berglund för SVT Ny­he­ter.

Upp­täck­ten gjor­des på ett ele­ment i trapp­hu­set: två små ström­ming­ar som hängts på tork över ett ele­ment i trapp­hu­set.

– Ett gott skratt och skönt för al­la att det in­te var vär­re döds­fall än så den­na gång, skri­ver Re­i­ne Berglund på Hud­dinge­po­li­sens Fa­ce­book­si­da.

Så rör­de det sig om kre­a­tiv mat­lag­ning el­ler ett tas­kigt april­skämt? Hur de dö­da ström­ming­ar­na ham­nat på ele­men­tet och var­för är oklart. Men po­li­sen miss­tän­ker ing­et brott.

– Ström­ming­ar på ele­men­tet kanske in­te är det förs­ta man för­vän­tar sig. Men ing­en för­un­der­sök­ning är in­ledd trots ”krop­par­nas” då­li­ga skick, sä­ger Re­i­ne Berglund till SVT Ny­he­ter.

Ström­ming­ar på ele­men­tet kanske in­te är det förs­ta man för­vän­tar sig.

FOTO: PO­LI­SEN HUD­DINGE

SPRED STANK OCH ORO. Po­li­sen miss­tän­ker ing­et brott bakom de dö­da ström­ming­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.