Lyc­ko­pa­ra­dox­en slår hårt mot Vår­by gård

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt - Pra­ta med mig! han­na.thastrom@ di­rekt­press.se HAN­NA THÅSTRÖM

Vår­by gård har fått ta myc­ket stryk på sisto­ne. 2018 fick en tung start när en hand­gra­nat ex­plo­de­ra­de på tor­get vid tun­nel­ba­nan och dö­da­de en 63-årig Vår­by gårds­bo, väl­känd och om­tyckt i om­rå­det.

Hän­del­sen fick stor sprid­ning i me­dia och Vår­by gård må­la­des upp som ett otryggt om­rå­de do­mi­ne­rat av kri­mi­nel­la gäng i me­di­er över he­la värl­den. Men bil­den är en­si­dig och orätt­vis. Var­je år för­ser Vår­by gård Stock­holm med 150 till 200 per­so­ner med ar­be­te. Sam­ti­digt som 250 till 300 ar­be­tan­de vux­na flyt­tar till om­rå­det var­je år, flyt­tar 450 där­i­från.

Vår­by gård pum­par in skat­te­be­ta­la­re till and­ra de­lar av Stock­holm, men drä­ne­ras sam­ti­digt på kraf­ter att lyf­ta och ut­veck­las.

”I det per­spek­ti­vet är Vår­by gård ett lös­nings­om­rå­de sna­ra­re än pro­blem­om­rå­de. Men om­rå­det får säl­lan er­kän­nan­de för det och får in­te skör­da fruk­ter­na”, som Mar­cel Mo­ritz, som le­der ar­be­tet för so­ci­al håll­bar­het på Hud­dinge, ut­tryc­ker det.

Många Vår­by­bor trivs i sitt om­rå­de. Men bris­ten på sto­ra lä­gen­he­ter tving­ar män­ni­skor att flyt­ta när de bil­dat fa­milj.

För att Vår­by gård ska få del av si­na in­vå­na­res fram­gång­ar mås­te Hud­dinges po­li­ti­ker va­ra be­red­da att sat­sa och byg­ga nytt, så att de som vill kan stan­na. Sam­ti­digt lar­mar ana­lys­fö­re­tag om att bygg­bran­schen i Hud­dinge är över­mät­tad.

Läs mer om lyc­ko­pa­ra­dox­en och hur po­li­ti­ker­na ser på bygg­lar­men på näs­ta upp­slag och mittupp­sla­get i den här tid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.