Världs­pre­miär för Hud­dinge vår­sa­long

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Lör­da­gen den 14 april är det ver­nis­sage för Hud­dinge vår­sa­long. Ut­ställ­ning­en är ny för i år och är ett sam­ar­be­te mel­lan Hud­dinges konst­för­e­ning­ar. 61 verk av 43 lo­ka­la konst­nä­rer kom­mer att stäl­las ut. Sa­long­en hål­ler till i Hud­dinge Kul­tur­hus hos Fol­kes i Hud­dinge cent­rum.

På sön­da­gen är det bar­nens tur att gö­ra konst­verk. Då är två konst­pe­da­go­ger på plats. Tors­da­gen den 19 april kloc­kan 19 är det po­li­tisk de­batt om Hud­dinge som kul­tur­kom­mun.

Vår­sa­long­en har öp­pet mån­da­gar till fre­da­gar kloc­kan 8–16 samt kvälls­öp­pet på tors­da­gar 18–22. Det är även öp­pet vis­sa helg­da­gar. Ut­ställ­ning­en tas ner den 4 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.