Fot­bolls­sä­song­en drar igång!

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

I hel­gen drar fot­bolls­sä­song­en igång på rik­tigt för Hud­dinge IF:S her­rar. Ef­ter en tung för­sä­song med sju för­lus­ter på el­va för­sök ställs di­vi­sion 2-la­get mot IF Syl­via i se­rie­pre­miä­ren. Mat­chen spe­las hem­ma på Käll­brinks IP.

Trä­na­ren Mar­tin Eklund to­nar ner för­vänt­ning­ar­na på sä­song­en.

– Vi vill fort­sät­ta ut­veck­la vå­ra fot­bolls­spe­la­re in­di­vi­du­ellt samt ut­veck­las som grupp, och vi ska gö­ra det bätt­re än för­ra året. Det är mål­sätt­ning­en.

Da­mer­na bör­jar spe­la först den 22 april. Då pre­miärspe­lar även se­ri­e­mot­stån­dar­na i di­vi­sion 3B, Se­gel­torps IF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.