Ope­ran och Dra­ma­ten nob­bar Fle­mings­berg

Se­dan för­ra som­ma­ren har Hud­dinge sla­gits med två and­ra kom­mu­ner om att loc­ka till sig Dra­ma­ten och Ope­rans nya kul­tur­cen­ter. Nu har kul­tur­gi­gan­ter­na valt att gå vi­da­re med en av de and­ra kan­di­da­ter­na.

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt - FLE­MINGS­BERG Ul­ri­ca An­ders­son, Hen­rik Lindstedt

Hud­dinge kom­mun har un­der ett par år käm­pat för att få Dra­ma­ten och Ope­ran att byg­ga ett nytt kul­tur­cen­ter med atel­jé­er, verk­stä­der och re­pe­ti­tions­lo­ka­ler i Fle­mings­bergs­da­len. Se­dan för­ra som­ma­ren har en­dast tre kom­mu­ner va­rit kvar i ra­cet: Hud­dinge, Jär­fäl­la och Sund­by­berg.

Nu har kul­tur­gi­gan­ter­na valt Sund­by­berg som förs­ta val. I vec­kan an­sök­te fas­tig­hets­bo­la­get Va­sakro­nan, som sam­ar­be­tar med dem, om plan­be­sked i kom­mu­nen för att få byg­ga ett ”pro­duk­tions­cen­ter”.

Men Hud­dinge är in­te helt ute ur mat­chen:

– Vi job­bar vi­da­re för att ut­veck­la för­sla­get, med må­let att de ska flyt­ta hit. Men det finns inga de­fi­ni­ti­va be­slut, sä­ger Per Thi­berg, af­färs­ut­veck­lings­chef hos Va­sakro­nan.

Ope­ran och Dra­ma­ten har där­e­mot in­te fat­tat ett for­mellt be­slut än. Om det skul­le vi­sa sig att Sund­by­berg in­te fun­ge­rar hål­ler Hud­dinge dör­ren öp­pen, sä­ger Ma­lin Da­ni­els­son (L), ord­fö­ran­de i Hud­dinges sam­hälls­bygg­nads­ut­skott.

– Det är klart att det är trist att de in­te val­de oss i förs­ta hand. Men vi går vi­da­re med pla­ner­na om ett kul­tur­cent­rum i Fle­mings­berg även ut­an Ope­ran och Dra­ma­ten, sä­ger Ma­lin Da­ni­els­son.

KANSKE IN­TE. Rit­ning­ar­na vi­sar hur det skul­le kun­na se ut med Ope­ran och Dra­ma­ten i Fle­mings­bergs­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.