Se­gel­torp skräll­de – till Hoc­key­et­tan

För fem sä­song­er se­dan låg Se­gel­torps IF i di­vi­sion 4. Näs­ta sä­song blir det spel i Hoc­key­et­tan, ef­ter en im­po­ne­ran­de kval­se­rie.

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt - SE­GEL­TORP Hen­rik ”Hin­ken” Lindstedt

Se­gel­torp ha­de i näst sista om­gång­en av kva­let till Hoc­key­et­tan öst­ra allt i eg­na hän­der. Vid vinst skul­le se­gern i kval­se­ri­en va­ra säk­rad. Men någ­ra mi­nu­ter in i and­ra pe­ri­o­den lig­ger la­get un­der mot ta­bel­ljum­bon Nac­ka HK med 1–2.

Men där och då trum­mar lag­ma­ski­nen igång. Nac­ka får en ut­vis­ning och hem­ma­la­get kvit­te­rar och drar se­dan ifrån. In­nan pe­ri­o­den är slut står det 4–2.

– Sista fem mi­nu­ter­na bör­ja­de vi sak­ta men sä­kert tro på det. I sista mi­nu­ten var det li­vat he­la ti­den. Se­dan blev det tv-pucks­hög, guld­hat­tar och full fest in­ne i om­kläd­nings­rum­met, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Mikael Ös­ter­blom.

Nu blir der­byt mot Trång­sund på ons­dag ut­an be­ty­del­se. Med en om­gång kvar är la­get klart för Hoc­key­et­tan öst­ra.

– Det här trod­de man in­te för tre må­na­der sen. Vi var ran­ka­de sist el­ler näst sist i kval­se­ri­en, men vi har på nå­got sätt fått ihop det.

Var­för gick det så bra?

– Nyc­keln var när vi vann förs­ta mat­chen mot Lin­den som var storfa­vo­ri­ter. Se­dan red vi på den vå­gen. Vi är ett otro­ligt bra of­fen­sivt lag, men i den här kval­se­ri­en gjor­de de de­fen­si­va kil­lar­na ett jät­te­jobb. För­u­tom flopp­mat­chen mot Värm­dö då vi släpp­te in 10 mål släpp­te vi in i snitt 1,5 mål per match. Då kom­mer man långt.

Vad är må­let i Hoc­key­all­svens­kan?

– Vi har knappt haft dis­kus­sio­ner om det, så i dags­lä­get har vi inga mål alls. Nu mås­te vi sät­ta oss ned med sty­rel­sen och läg­ga upp en lång­sik­tig plan så att vi kan bli ett sta­bilt di­vi­sion 1-lag och in­te pend­la upp och ner som Nac­ka och Tum­ba. Så att vi istäl­let ham­nar på sam­ma ni­vå som Val­len­tu­na och Ham­mar­by.

Den här sä­song­en har la­get trä­nat två trä­ning­ar i vec­kan. Det kom­mer be­hö­va dubb­las för spel i Hoc­key­et­tan, tror Ös­ter­blom. För­mod­li­gen kom­mer det även att be­hö­vas stär­ka la­get med sex–åt­ta nya spe­la­re.

En an­led­ning till att Se­gel­torp har gått på som tå­get den här sä­song­en kan va­ra till­skot­ten från sto­re­bror Hud­dinge hoc­key.

FOTO: LINDA HILLNER

GULDKANT. Se­gel­torps IF säk­ra­de kval­se­gern med en om­gång kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.