Dog­ge: Lill-babs kros­sa­de för­do­mar

En stor ar­tist som kros­sa­de för­do­mar och bröt bar­riä­rer. Så be­skri­ver Dog­ge Dog­ge­li­to Lill­babs. För­ra året kom hon till Al­by att spe­la in en låt med ho­nom. – Hon le­ver vi­da­re ge­nom vå­ra hjär­tan och mu­si­ken.

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt - AL­BY An­na Sjögren

I tis­dags kom det sorg­li­ga be­ske­det: en av vå­ra störs­ta och mest folk­kä­ra ar­tis­ter, Bar­bro ”Lill-babs” Svens­son, har gått ur ti­den. En av de ar­tis­ter som ta­git far­väl är Al­by­bon Douglas Le­on, ali­as Dog­ge Dog­ge­li­to.

– Jag blev led­sen. Det här är en sor­ge­dag, det är trist när en så stor ar­tist och stjär­na för­svin­ner från oss, be­rät­tar han för Bot­kyr­ka­di­rekt.

För­ra året spe­la­de de in en kär­leks­du­ett till den vis­ski­va som Dog­ge hål­ler på med.

– Jag och drag­spelskung­en Åke Hell­man ha­de en låt om kär­lek och så sa vi att det vo­re fan­tas­tiskt om Lill-babs kun­de sjunga den med mig. Hon sa ja di­rekt, och kom ut i sin vi­ta Land ro­ver till Al­by en hel dag. Vi fi­ka­de, ha­de ro­ligt och spe­la­de in. Det blev helt out­stan­ding, be­rät­tar Dog­ge Dog­ge­li­to.

På hans Fa­ce­book­si­da finns ett film­klipp från in­spel­ning­en av den än­nu out­giv­na lå­ten.

Lill-babs var en vik­tig per­son i ett allt mer po­la­ri­se­rat Sve­ri­ge, me­nar han.

– Hon var en sån som bröt bar­riä­rer. Hon ha­de inga för­do­mar. Vi får fort­sät­ta spri­da hen­nes grej och lä­ra oss av hen­ne. Hon le­ver vi­da­re ge­nom vå­ra hjär­tan och mu­si­ken, sä­ger Dog­ge.

FOTO: PRIVAT

KÄR­LEK. ”Du­et­ten he­ter ”Vår kär­lek är så un­der­bar” och det pas­sa­de med hen­ne”, be­rät­tar Dog­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.