Nya plat­ser ger mig hu­vud­värk

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

är jag går ner på ga­tor­na i Rom och ser för myc­ket hund­skit på mar­ken el­ler en va­ru­au­to­mat med cho­klad och dryc­ker jag ald­rig hört ta­las om så sak­nar jag Sve­ri­ge, den cho­kla­den kanske är go­da­re än svensk cho­klad för de som bor här men för mig som ald­rig ätit den för­ut så får jag en im­pul­siv äck­lad käns­la, som att jag tyc­ker den är äck­lig in­nan jag har sma­kat den.

Det jag för­sö­ker sä­ga är att jag tyc­ker att när man är ut­om­lands el­ler när man ska vän­ja sig vid en ny mil­jö så ver­kar många sa­ker säm­re än det jag re­dan har. Det kan va­ra för att jag har svårt med för­änd­ring­ar men om jag kol­lar på po­li­tis­ka kri­ser som i USA och Ita­li­en så sä­ger jag till mig själv ”vi har det bätt­re än dem”. ■ Det är varmt i Rom.

Jag skul­le så klart ald­rig sä­ga det el­ler er­kän­na det för de per­so­ner­na men jag har svårt att in­te kän­na att ef­tersom jag tyc­ker Sve­ri­ge är ett så bra land att bo i så mås­te and­ra le­va säm­re liv för att de in­te bor där jag bor.

Jag har all­tid svårt att so­va i en ny säng förs­ta da­gen och jag får all­tid hu­vud­värk förs­ta da­gen jag är i ett nytt land.

Jag äls­kar att åka ut­om­lands men jag kom­mer all­tid ha en del av min hjär­na som tän­ker att hem­ma är bätt­re och var­för åka iväg så långt när du är be­kväm i din säng hem­ma i Stock­holm?

Det är som hal­van av min hjär­na tyc­ker att det är värt att gå ut ur sin ”com­fort zo­ne” för att ut­fors­ka nya plat­ser me­dan and­ra hal­van tyc­ker att näs­ta av­snitt på Net­flix bör­jar om 6 se­kun­der och att jag in­te or­kar stänga av det.

Men när jag be­stäm­mer mig att jag ska gå upp ur sof­fan el­ler när and­ra män­ni­skor tving­ar mig att gö­ra det så blir jag of­ta­re gla­da­re, så var­för sät­ter jag mig i sof­fan ens? För att det är be­kvämt och en­kelt, så sim­pelt är det.

Ef­tersom jag tyc­ker Sve­ri­ge är ett så bra land att bo i så mås­te and­ra le­va säm­re liv.

Att bli mind­re be­kväm och att gö­ra det svårt för sig själv gör en smar­ta­re och att an­pas­sa sig till en ny mil­jö med en an­nan kul­tur med män­ni­skor som pra­tar ett an­nat språk kan va­ra job­bigt och obe­kvämt, men det får en att tän­ka på helt nya sätt.

Jag kän­ner många som ald­rig va­rit ut­om­lands på grund av peng­a­pro­blem, men jag tyc­ker att åka till ett helt nytt land och se helt nya män­ni­skor är någon­ting som al­la män­ni­skor bor­de ha chan­sen att gö­ra un­der sin livs­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.