Sätt upp ka­me­ror vid Vid­ja­vä­gen

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt - Christop­her Frantz

Vid­ja­vä­gen skär rakt ige­nom Åges­ta Rid­sko­la, tra­fi­ken ut­gör en fa­ra för män­ni­skor och djur i om­rå­det.

Till och från Vid­ja är vägen är den en­da trans­port­möj­lig­he­ten. Så även för tung tra­fik, vil­ken kom­mer att till­ta som en följd av ny­bygg­na­tio­ner och riv­ning­en av Ågesta­ver­ket. Men, Vid­ja­vä­gen är in­te en mo­tor­led, tvärtom, for­do­nen som pas­se­rar om­rå­det och fö­rar­na som fram­för dem bor­de in­se att 30-sträc­kan till­kom­mit av en an­led­ning.

Med stöd av 410 per­so­ner, läm­na­des ett med­bor­gar­för­slag in till Hud­dinge kom­mun i hös­tas, för att med tra­fik­ka­me­ror hö­ja sä­ker­he­ten. Rid­sko­lan ak­ti­ve­rar cir­ka 900 ele­ver på vec­ko­ba­sis, oräk­nat ele­ver­nas släk­ting­ar. I om­rå­det lig­ger även Åges­ta Golf­klubb med 2700 med­lem­mar, som i vin­ter­tid hu­se­rar ett myc­ket väl­be­sökt skid­spår. Dess­utom till­kom­mer ett okänt men tal­rikt an­tal mo­tio­nä­rer, få­gel­skå­da­re, hun­dar och and­ra fla­nö­rer.

Sä­song­ens hal­ka och snö bor­de få den vil­das­te av for­dons­fö­ra­re att lät­ta på ga­sen och kon­cen­tre­ra sig i när­he­ten av djur och män­ni­skor, men in­te. Dag­li­gen ser vi fö­ra­re som mo­bil­sur­far, som blå­ser ige­nom om­rå­det i has­tig­he­ter som bor­de ge in­dra­get kör­kort på livs­tid.

Det har in­träf­fat olyc­kor på Åges­ta ti­di­ga­re, häs­tar har bli­vit skräm­da, påkör­da och åt­gär­der i form av väggupp och av­smal­ning­ar har mon­te­rats för att se­dan ploc­kats bort på grund av be­kväm­lig­het. All­va­ret i si­tu­a­tio­nen ver­kar in­te sjun­ka in. Si­tu­a­tio­nen är så osä­ker för fot­gäng­a­re och häs­tar i om­rå­det att nå­got mås­te gö­ras om­gå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.