Är du rö­da lin­jens bäs­ta po­et?

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt - SKÄR­HOL­MEN Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Har du mo­bi­len full med tex­ter som du ald­rig vå­gat lä­sa upp? I april får du chan­sen att täv­la med dem, när Rö­da lin­jens bäs­ta po­et ska ut­ses. – Det är många här som skri­ver själ­va. Men or­den de skri­ver blir ald­rig sag­da.

Alex­an­der Zad­ruzny vet. Han har skri­vit po­e­si länge. Men det var in­te för­rän för­ra året som han vå­ga­de fram­fö­ra si­na tex­ter in­för en publik.

Nu vill han att fler ska få chan­sen att ta ste­get.

– Det finns in­te så många platt­for­mar för po­e­si och spo­ken word här. Den störs­ta är SM i po­etry slam, men det är rätt seg­re­ge­rat. Sen finns Or­tens bäs­ta po­et, som är fan­tas­tisk, men ba­ra en gång om året och in­te i Skär­hol­men. Det be­hövs nå­got här, så vi be­stäm­de oss för att kö­ra, sä­ger han.

Sagt och gjort: den 28 april in­tar täv­ling­en Rö­da lin­jens bäs­ta po­et Stads­tea­terns lo­ka­ler i Skär­hol­men. Åt­ta po­e­ter från rö­da lin­jen ska täv­la om den äro­fyll­da ti­teln och 2500 kro­nor.

– Mitt tips är att al­la som skri­ver li­te och nå­gon gång har tänkt tan­ken att de vill fram­fö­ra si­na dik­ter – ba­ra gör det! Vad har du att för­lo­ra?

Var­för har spo­ken word bli­vit så stort i vå­ra om­rå­den, tror du?

– Jag tror det är för att många här sit­ter på sam­ma käns­lor. Det upp­må­las of­ta som att vi le­ver i ett ut­an­för­skap. Men helt är­ligt – det finns en stor ge­men­skap i det de kal­lar ut­an­för­skap. Och det är den ge­men­ska­pen man nju­ter av så­na här kväl­lar.

Al­la ju­ry­med­lem­mar kom- mer själ­va fram­fö­ra en dikt el­ler histo­ria. Bland dem Ale­jandro Si­ni­sa­lo, som till­sam­mans med sin yng­re bror blev be­skjut­na ut­an­för sitt hem i Akal­la. Han blev rull­stols­bu­ren, hans bror mis­te li­vet.

– Många här sit­ter i sam­ma båt, sam­ma pro­blem som finns på blåa lin­jen finns på rö­da. Så jag hop­pas att publi­ken kom­mer in­spi­re­ras av den sto­ra re­sa som han har gjort. Och un­der en kväll ska vi till­sam­mans gö­ra det Ale­jandro sä­ger: dö­da ha­tet med kär­lek, sä­ger Alex­an­der Zad­ruzny.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

SKA­PAR PLATTFORM. ”Det blir hett, det blir ro­ligt, det blir igen­kän­ning. Man får hö­ra de tung­as­te or­den som nå­gon vän­tat år på att fram­fö­ra, får nya syn­vinklar, för­står hur and­ra tän­ker”, sä­ger Alex­an­der Zad­ruzny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.