LÖR 14 APRIL PRO SE­GEL­TORPS MÅNADSMÖTE

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Vi star­tar med in­for­ma­tion. Un­der­håll­ning­en står New ge­ne­ra­tion för med de bäs­ta av 60-ta­let och ti­dig 70-tals­mu­sik. Allt fram­förs med per­son­lig so­lo­sång, här­lig stäm­sång och kling­an­de gi­tar­rer. Av­slu­tar som van­ligt med vå­rat po­pu­lä­ra lot­te­ri. För en en­tré på 40 kro­nor in­går ock­så kaf­fe och smör­gås. Al­la pen­sio­nä­rer är väl­kom­na häl­sar sty­rel­sen! Tid: 13.00 Plats: Se­gel­torps­sko­lans gam­la mat­sal

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.