Mil­jon­för­lust – tuf­fa spar­krav vän­tar sko­lor i Hud­dinge

Fär­re ele­vas­si­sten­ter och stör­re klas­ser. Nu vän­tas tuf­fa spar­krav, ef­ter att Hud­dinges grund­sko­lor för­ra året gjor­de en för­lust på 17,7 mil­jo­ner kro­nor.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt

Hud­ding­e­di­rekt har ti­di­ga­re i fle­ra ar­tik­lar be­rät­tat om kri­sen i Hud­dinges för­sko­lor. Verk­sam­he­ter­na får in­te eko­no­min att gå ihop och står där­för in­för tuf­fa spar­krav. Nu är det grund­sko­lor­nas tur.

För­ra året gick de kom­mu­na­la sko­lor­na back med 17,7 mil­jo­ner kro­nor och de kom­man­de åren ska mi­nus­siff­ror­na spa­ras in. Barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en har ta­git fram en lis­ta på sparåt­gär­der. Stör­re klas­ser, fär­re ele­vas­si­sten­ter, mins­kat ut­rym­me att ta in vi­ka­ri­er och mins­kad bud­get för in­köp är någ­ra av åt­gärds­för­sla­gen.

För­valt­ning­en har till­sam­mans med rek­to­rer­na och fack­li­ga re­pre­sen­tan­ter ta­git fram en lis­ta på ris­ker. Där var­nas det bland an­nat för mins­kad per­so­naltät­het, mind­re tid för re­flek­tion, ge­nom­fö­ran­de och pla­ne­ring av verk­sam­het, ökad ar­bets­be­last­ning för skol­per­so­na­len, svå­ra­re att i fram­ti­den re­kry­te­ra per­so­nal och mins­kat ut­rym­me för fort­bild­ning.

Öka­de per­so­nal­kost­na­der

Åsa Ples­ner har ti­di­ga­re job­bat som ad­mi­nist­ra­tiv chef på en fri­sko­la i Hud­dinge och en­ga­ge­rar sig idag i tan­kes­med­jan Ba­lans, som bil­dar opi­ni­on för en bätt­re ba­lans mel­lan krav och re­sur­ser i sko­lan. En­ligt hen­ne är grund­pro­ble­met att lä­rar­lö­ner­na har ökat mer än vad som har skju­tits till i sko­lans bud­get. En hög­re lön ris­ke­rar att ge lä­rar­na ökad ar­bets­be­last­ning om in­te sko­lor­na kom­pen­se­ras ge­nom ökad bud­get.

De se­nas­te fy­ra åren har per­so­nal­kost­na­der­na i Hud­dinges sko­lor ökat med över 3 pro­cent per år. Sam­ti­digt har grund­be­lop­pet i skol­peng­en ökat med 0,9–2,3 pro­cent per år.

– Hud­dinge har sat­sat rätt of­fen­sivt på att mark­nads­fö­ra sig som ar­bets­gi­va­re och loc­kat till sig gans­ka dy­ra lä­ra­re. I me­dia har man kun­nat lä­sa om ny­ex­a­mi­ne­ra­de lä­ra­re som får 39 000 i in­gångs­lön. När man får det ryk­tet sam­ti­digt som man fry­ser re­sur­ser­na läg­ger man det på sko­lor­na att spa­ra in glap­pet, sä­ger Åsa Ples­ner.

Men Je­le­na Dren­ja­nin (M), ord­fö­ran­de i grund­sko­le­nämn­den, me­nar att 2017 års ne­ga­ti­va siff­ror i förs­ta hand be­ror på and­ra fak­to­rer. Det var fle­ra sko­lor som in­te höll si­na pro­gno­ser ef­tersom de in­te an­pas­sa­de verk­sam­he­ten ef­ter för­änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar, me­nar hon.

– 2017 har va­rit li­te olyck­ligt, det går in­te att stic­ka un­der stol med. Vi har brustit i eko­no­misk kon­troll och stöd ef­tersom barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en va­rit un­der­be­man­nat. Vi har haft till­fäl­li­ga che­fer som hål­lit igång verk­sam­he­ten, men in­te mäk­tat med.

’’In­te orim­ligt’’

Hon me­nar att det in­te är orim­ligt att ef­fek­ti­vi­se­ra, ef­tersom frisko­lor i kom­mu­nen lyc­kas be­dri­va sin verk­sam­het med sam­ma re­sur­ser och dess­utom gå med vinst. Nu när led­ning­en på för­valt­ning­en för­stärkts med ny­till­sat­ta che­fer hop­pas Dren­ja­nin att bätt­re stöd och eko­no­misk styr­ning ska ge rek­to­rer­na bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att lyc­kas.

– Se­mi­ra, rek­torn på Vi­sätt­ra­sko­lan, tog över en sko­la med sto­ra un­der­skott och hon har lyc­kats ska­pa en eko­no­mi i god ba­lans sam­ti­digt som ele­ver­nas re­sul­tat sköt i höj­den. Le­dar­ska­pet är av­gö­ran­de.

2017 har va­rit li­te olyck­ligt, det går in­te att stic­ka un­der stol med.

GÅR BACK. An­nersta­sko­lan är en av de grund­sko­lor som gjor­de störst för­lust för­ra året.

DROPPE I HAVET. Je­le­na Dren­ja­nin (M), ord­fö­ran­de i grund­sko­le­nämn­den, tyc­ker att 17,7 mil­jo­ner är en li­ten för­lust i för­hål­lan­de till he­la bud­ge­ten på 1,7 mil­jar­der kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.