Sd-le­da­rens ut­spel: Riv de ut­sat­ta för­or­ter­na

Riv och av­veck­la sär­skilt ut­sat­ta för­or­ter i lan­det. Det sa SD:S par­ti­le­da­re Jim­mie Åkes­son till Sve­ri­ges Ra­dio i vec­kan.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­gren@di­rekt­press.se Bör­ja om från bör­jan och lång­sik­tigt fa­sa ut det här.

I ja­nu­a­ri förslog Jim­mie Åkes­son (SD) i en par­ti­le­dar­de­batt att man ska sät­ta in mi­li­tä­rer i lan­dets sär­skilt ut­sat­ta för­or­ter. I P1:s pro­gram Mitt Sve­ri­ge kom han i vec­kan med ett nytt kon­tro­ver­si­ellt för­slag: Riv om­rå­de­na, så som Dan­marks re­ge­ring fö­re­sla­git.

– Ja, det bor­de man. Nu är ju Sve­ri­ges pro­blem är långt mer om­fat­tan­de än Dan­marks. Dan­mark är dels ett mind­re land men man har ock­så fört en mer an­svars­full po­li­tik un­der lång tid så att pro­ble­men här är in­te i när­he­ten så sto­ra som vi har. Men ja, man mås­te bry­ta de ne­ga­ti­va struk­tu­rer­na, sä­ger Jim­mie Åkes­son (SD) i pro­gram­met.

”Ska in­te kas­tas ut”

Så var ska de män­ni­skor som bor i om­rå­de­na i dag ska ta vägen, frå­gar pro­gram­le­da­ren.

– Nu pra­tar vi in­te om att kas­ta ut män­ni­skor. Det hand­lar om att i stäl­let för att läg­ga oer­hör­da re­sur­ser på att re­no­ve­ra så bör man bör­ja om från bör­jan och lång­sik­tigt fa­sa ut det här och er­sät­ta det med mer ac­cep­tab­la bo­en­de­mil­jö­er som är mo­der­na­re och ut­for­ma­de för det sam­häl­le vi har i dag, sva­rar Jim­mie Åkes­son.

Hall­un­da-nors­borg är ett av de om­rå­den som klas­sas som sär­skilt ut­satt. Här möts för­sla­get med för­vå­ning. Visst finns det pro­blem, tyc­ker Em­ma Cau­se­vic, 29. Men de blir in­te lös­ta av att ta in mi­li­tä­rer el­ler att ri­va hus.

– Visst, man be­hö­ver frä­scha upp hu­sen och cent­rum, men in­te ri­va dem. Vi bor in­te i Bag­dad. Man mås­te sat­sa mer på ung­do­mar­na här. Jim­mie Åkes­son får gär­na kom­ma hit i stäl­let för att pra­ta, sä­ger hon.

Dan­mark fö­re­bild för SD

I Mitt Sve­ri­ge åker par­ti­le­dar­na till en plats som re­pre­sen­te­rar de­ras vi­sion om Sve­ri­ge i fram­ti­den. Me­dan and­ra par­ti­le­da­re åkt till oli­ka or­ter i Sve­ri­ge åker Jim­mie Åkes­son till Dan­mark.

– Dan­mark är en fö­re­bild på många sätt när det gäl­ler in­vand­rings- och in­teg­ra­tions­po­li­ti­ken och hur man job­bar med kri­mi­na­li­te­ten, sä­ger Jim­mie Åkes­son.

I Dan­mark har de­bat­ten om in­vand­ring länge haft ett hår­da­re ton­lä­ge än i Sve­ri­ge. Stats­mi­nis­ter Lars Løk­ke Rasmus­sen för bor­ger­li­ga Venst­re fö­reslog i ja­nu­a­ri att dans­ka ”ghet­ton”, det som i Sve­ri­ge kal­las ut­sat­ta om­rå­den, ska ri­vas, av­veck­las och att män­ni­skor där kan om­pla­ce­ras.

De har ock­så fö­re­sla­git sär­skil­da la­gar i för­or­ter­na, bland an­nat ska brott som be­gås här de dubb­la straff.

FOTO: JAN-ERIK KAISER

RI­VA? Sko­gås är ett av två ut­sat­ta om­rå­den i Hud­dinge på po­li­sens lis­ta. Vår­by är det and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.