Al­li­an­sens för­slag: Nytt tvaa­rigt yr­kes­gy­na­si­um

Al­li­an­sen vill in­fö­ra tvåå­ri­ga yr­kes­pro­gram på gym­na­si­et ut­an krav på god­kän­da be­tyg från grund­sko­lan. Det pre­sen­te­ra­de de fy­ra al­li­ans­le­dar­na un­der ett be­sök på Sjödals­gym­na­si­et i Hud­dinge.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

Ele­ver­na på fri­sör- och Vvs­pro­gram­men på Sjödals­gym­na­si­et fick ce­le­bert be­sök i tis­dags. Jan Björ­klund (L), An­nie Lööf (C), Ulf Kris­ters­son (M) och Eb­ba Busch Thor (KD) var där för att pre­sen­te­ra ett nytt re­form­pro­gram för gym­na­si­et.

Den sto­ra ny­he­ten är att al­li­ans­par­ti­er­na, om de vin­ner va­let, tän­ker in­rät­ta en tvåå­rig yr­kes­sko­la i gym­na­si­et som in­te ska ge hög­sko­le­be­hö­rig­het.

– Tvåå­ri­ga yr­kes­ut­bild­ning­ar där man helt fo­ku­se­rar på yr­kes­äm­nen och prak­tis­ka äm­nen och re­du­ce­rar de all­män­na aka­de­mis­ka äm­ne­na till ett mi­ni­mum. För ny­an­län­da ska pro­gram­met kun­na kom­bi­ne­ras med svens­kastu­di­er, sa­de Jan Björ­klund vid press­kon­fe­ren­sen.

Re­dan i dag finns det treå­ri­ga yr­kes­pro­gram. Skill­na­den är att ele­ver som lä­ser det treå­ri­ga har möj­lig­he­ten att nå hög­sko­le­be­hö­rig­het in­om ra­men för si­na pro­gram. De tvåå­ri­ga ska kom­plet­te­ra des­sa och in­te er­sät­ta dem.

Sjödals­rek­to­rer­na kri­tis­ka

I dag är det 17,5 pro­cent av ele­ver­na i grund­sko­lan som in­te går ut med gym­na­sie­be­hö­ri­ga be­tyg. En­ligt al­li­an­sens för­slag ska des­sa ele­ver kun­na gå de tvåå­ri­ga yr­kes­pro­gram­men ut­an att lä­sa upp be­ty­gen.

Sjödals­gym­na­si­ets rek­tor Kris­ter Thun och bi­trä­dan­de rek­tor Mo­ni­ca Gu­ri tyc­ker att för­sla­get ha­de si­na för­de­lar. Om det blir verk­lig­het kan vi få se tvåå­ri­ga yr­kes­ut­bild­ning­ar på Sjödals­gym­na­si­et. Men först mås­te en del frå­gor be­sva­ras, på­pe­kar de.

– Finns det till­räck­lig många yr­kes­lä­ra­re? För det är ju stor brist på det i dag. Många hant­ver­ka­re kör eget och kan få be­tyd­ligt stör­re in­koms­ter om de fort­sät­ter med det. Hur tän­ker de gö­ra yr­ket in­tres­sant och at­trak­tivt? frå­gar Mo­ni­ca Gu­ri.

Er­fa­ren­het vär­de­ras högt

Vi stäl­ler frå­gan till Eb­ba Busch Thor:

– Det är otro­ligt vik­tigt duk­ti­ga hant­ver­ka­re som kanske job­bat 20–30 år och kän­ner de är re­do att gö­ra nå­got an­nat har möj­lig­het att plug­ga till lä­ra­re sam­ti­digt.

Men de tjä­nar ju be­tyd­ligt mer som hant­ver­ka­re, hur ska de loc­kas att bli lä­ra­re?

– Ar­bets­livs­er­fa­ren­he­ten mås­te vär­de­ras högt i lö­ne­bild­ning­en, så att man in­te bör­jar från scratch som en ny­ex­a­mi­ne­rad lä­ra­re ut­an fak­tiskt vär­de­rar yr­kes­kun­nan­det.

För ny­an­län­da ska pro­gram­met kun­na kom­bi­ne­ras med svens­kastu­di­er.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

NERVÖST. Said Yu­suf går Vvs-pro­gram­met och vi­sar par­ti­le­dar­na hur man ka­par kop­par­rör. Det var rätt nervöst, er­kän­ner han ef­teråt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.