In­för p-av­gift för bi­lis­ter ut­an Sl-kort

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Nu mer kos­tar det 10 kro­nor i tim­men el­ler max 40 kro­nor per dag att par­ke­ra på in­farts­par­ke­ring­en på Kom­mu­nal­vä­gen 17 i Hud­dinge cent­rum och vid Fle­mings­bergs sta­tion. Men de som har minst ett må­nads­kort på SL par­ke­rar gra­tis fram till mid­natt.

Det­ta görs för att fri­gö­ra par­ke­rings­plat­ser åt ar­betspend­la­re.

I Stuvs­ta, Trång­sund och Sko­gås finns re­dan sam­ma sy­stem. Här är det fort­satt gra­tis På and­ra si­dan spå­ret, på Hud­dinge sta­tions­väg 7, är det fort­fa­ran­de gra­tis att par­ke­ra för al­la bi­lis­ter. Men ut­red­ning på­går för att in­fö­ra av­gif­ter även här.

FOTO: MOSTPHOTOS

HAR DU SL-KORT? Då par­ke­rar du gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.