Hud­dinge vill skro­ta med­bor­gar­för­slag

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Från den förs­ta maj för­svin­ner möj­lig­he­ten att läm­na med­bor­gar­för­slag i Hud­dinge. Istäl­let ska kom­mu­nens in­vå­na­re kun­na skic­ka in e-för­slag till kom­mu­nens hem­si­da. Där kan al­la Hud­dinge­bor lä­sa, kom­men­te­ra och stöd­ja för­sla­gen. Om ett för­slag har fått 100 un­der­skrif­ter in­om 90 da­gar får kom­mu­nens tjäns­te­män ta ställ­ning till om det kan ge­nom­fö­ras.

– Även för­slag som in­te lyc­kats få till­räck­ligt många un­der­skrif­ter, men som är till­räck­ligt bra, kan ploc­kas upp och dri­vas vi­da­re av en­skil­da po­li­ti­ker, sä­ger In­ga­lill Sö­der­berg, kom­mu­nal­råd med an­svar för de­mo­kra­ti.

Be­slu­tet om e-för­slag tas i kom­mun­full­mäk­ti­ge 23 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.