61 sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge -

f61 om­rå­den i lan­det klas­sas som ut­sat­ta, risk­om­rå­den el­ler sär­skilt ut­sat­ta. Bland de ut­sat­ta om­rå­de­na finns Sko­gås och Vår­by.

f23 om­rå­den är sär­skilt ut­sat­ta. Här finns Al­by, Fitt­ja och Hall­un­da-nors­borg. Des­sa pri­o­ri­te­ras av po­li­sen.

fsär­skilt ut­sat­ta om­rå­den kän­ne­teck­nas av hög kon­cent­ra­tion av kri­mi­nel­la, pa­ral­lel­la sam­hälls­struk­tu­rer, obe­nä­gen­het hos bo­en­de att del­ta i rätts­pro­ces­sen, och att po­li­sen har svårt att ut­fö­ra sitt ar­be­te. Men pro­blem­bil­den skil­jer sig i om­rå­de­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.