Be­spa­ringsåt­gär­der

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge -

Ur barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­ens ”Hand­lings­plan för eko­no­mi i ba­lans”:

INTÄKTER:

Öka intäkter ge­nom att ta in fler

Ele­ver En mer re­a­lis­tisk elev­pro­gnos än ti­di­ga­re i syf­te att sä­ker­stäl­la ni­vån på sko­lans intäkter

KOSTNADER:

För­änd­rad sche­malägg­ning för pe­da­go­gisk per­so­nal för att åstad­kom­ma en mer kost­nads­ef­fek­tiv or­ga­ni­sa­tion

Sam­manslag­ning av klas­ser

Fär­re un­der­vis­nings­tim­mar i mind­re grup­per

Mins­ka an­ta­let ele­vas­si­sten­ter

Ef­fek­ti­vi­se­ra fri­tids­hems­verk­sam­he­ten

Ef­fek­ti­vi­se­ra elev­häl­san fse över ex­ter­na pla­ce­ring­ar av ele­ver

Ökad re­strik­ti­vi­tet vad gäl­ler in­köp på sko­lor­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.