’’Ing­et är omöj­ligt’’ är ba­ra snack

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & Debatt -

Du kan bli vad du vill!”, ’’Ingen­ting är omöj­ligt”. Floskler som des­sa har bli­vit po­pu­lä­ra att slänga sig med i vårt iden­ti­tets­po­li­tis­ka ti­de­varv, där me­di­er stän­digt pum­par ut be­rät­tel­ser om un­der­dogs som gjort det omöj­li­ga.

In­te säl­lan hand­lar be­rät­tel­ser­na om ut­sat­ta kids från or­ten som mot al­la odds nått si­na dröm­mar.

Det här är en trend som ger mig en fadd smak i mun­nen.

En av mi­na bäs­ta vän­ner

väx­te upp un­der gans­ka mi­se­rab­la om­stän­dig­he­ter. Ut­an att gå in på de­tal­jer kan jag kon­sta­te­ra att odd­sen ta­la­de emot hen­ne, på de fles­ta plan. Trots det­ta blev hon den förs­ta i sin släkt att bli aka­de­mi­ker och se­na­re få ett jobb ef­ter ut­bild­ning­en. I dag har hon egen bo­stad och ett so­ci­alt fun­ge­ran­de liv. Om det va­rit en­kelt? Nej. Om hon all­tid mår top­pen ef­ter allt hon gått ige­nom? Nej. Om hon job­bar med sitt drömyr­ke och tjä­nar fe­ta peng­ar? Nej, men hon kla­rar sig helt okej och jag är fruk­tans­värt stolt över hen­ne.

Än­då kan jag ibland

kän­na mig fru­stre­rad. Hon är näm­li­gen en av de smar­tas­te och ro­li­gas­te män­ni­skor jag kän­ner och jag tror att hon ha­de kun­nat bli vad som helst. Om ba­ra sa­ker och ting va­rit an­norlun­da. Om ba­ra.

Bot­kyr­ka kom­mun har fle­ra pro­jekt igång för att ge jäm­li­ka livschan­ser till oss in­vå­na­re, oav­sett grupp­till­hö­rig­het. Sko­lor­na käm­par för att ge si­na ele­ver en lik­vär­dig ut­bild­ning, oav­sett bak­grund. Och tid­ning­ar lyf­ter fram po­si­ti­va fö­re­bil­der. Det­ta är bra och så mås­te det va­ra. Men slu­ta fjäs­kigt in­ta­la al­la unga att de kan bli pre­cis vad de vill och att det ba­ra är de själ­va som står i vägen för si­na dröm­mar. Vi läg­ger över an­sva­ret på dem och när det in­te går vägen, blir fal­let dub­belt så hårt.

I en verk­lig­het där al­la

in­te har sam­ma för­ut­sätt­ning­ar i li­vet, eko­no­miskt och so­ci­alt, är pa­rol­len “Ingen­ting är omöj­ligt” en van­fö­re­ställ­ning. Vil­ken bak­grund och vil­ka för­ut­sätt­ning­ar du har de­fi­ni­e­rar dig till stor del, hur myc­ket du än öns­kar mot­sat­sen.

Sam­häl­let är orätt­vist och har du odd­sen emot dig krävs det en jäk­la mas­sa för att du ska kun­na bli och gö­ra vad du vill.

Gör ditt bäs­ta, ut­nytt­ja de re­sur­ser som finns och var arg, för det har du all rätt till. Om du lyc­kas ta ett li­tet steg mot di­na dröm­mar, slå dig för brös­tet och var stolt. Ett li­tet steg för en män­ni­ska – ett stort steg för näs­ta ge­ne­ra­tion.

… har du odd­sen emot dig krävs det en jäk­la mas­sa för att du ska kun­na bli och gö­ra vad du vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.