Kul att ni hål­ler med oss, S!

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & Debatt - Karl Hen­riks­son (KD) Kom­mu­nal­råd i Hud­dinge

Re­plik till So­ci­al­de­mo­kra­ter­na 5/4 2018: Vi krist­de­mo­kra­ter vill pas­sa på att ge veckans ros till Sa­ra och Rasmus i So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Hud­dinge som stöd­jer KD:S för­slag om att ge tul­len mer re­sur­ser.

Re­dan för en må­nad se­dan gick vår par­ti­le­da­re Eb­ba Busch Thor ut med att vi krist­de­mo­kra­ter vill ge Tull­ver­ket en halv mil­jard kro­nor mer om året. Det är in­te ba­ra al­ko­hol och nar­ko­ti­ka som är pro­ble­met ut­an även stöld­gods. Tul­len ska få bätt­re möj­lig­he­ter att be­väp­na sig, gö­ra be­slag och gri­pa miss­tänk­ta. Det krävs även att tul­len job­bar när­ma­re po­li­sen.

Ro­ligt att vi är över­ens. Nu hop­pas vi att era par­ti­kol­le­gor i re­ge­ring­en lyss­nar på oss. Vi kom­mer i vil­ket fall att fort­sät­ta käm­pa för des­sa frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.