S: Tul­len mås­te stop­pa lang­ning­en

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & Debatt - Sa­ra He­el­ge Vik­mång (S) Rasmus Le­ne­fors (S), op­po­si­tions­råd i Hud­dinge

Un­der vec­kan har Af­ton­bla­det och Hud­ding­e­di­rekt skild­rat hur lang­ning av smug­gel­sprit och ci­ga­ret­ter sker öp­pet ut­an­för Ike­as last­kaj i Kung­ens kur­va. Lo­ka­la natt­vand­ra­re i om­rå­det be­rät­tar att de se­na­re ser flas­kor­na i hän­der på min­derå­ri­ga.

Till Af­ton­bla­det sä­ger po­li­sen att det är en re­surs­frå­ga att kun­na age­ra på bå­de 112-larm och tips på för­sälj­ning av smug­gel­sprit. Det är där­för väl­kom­met att re­ge­ring­en i vec­kan med­de­la­de att man i våränd­rings­bud­ge­ten an­slår yt­ter­li­ga­re 200 mil­jo­ner kro­nor till po­li­sen, och att po­li­sen un­der den här man­dat­pe­ri­o­den har fått den störs­ta re­surs­sats­ning­en på 20 år.

Men mer re­sur­ser till po­li­sen ut­gör ba­ra en del av lös­ning­en. Ro­ten till att last­bils­chauf­fö­rer kan säl­ja smug­gel­sprit och ci­ga­ret­ter på en last­kaj i Kung­ens kur­va är just att va­ror­na har kun­nat smugglas in i lan­det. Den som säl­jer smug­gel­sprit ska gri­pas och straf­fas, men än bätt­re är om vi kan slå sön­der för­ut­sätt­ning­ar­na för att spri­ten över­hu­vud­ta­get kom­mer till Sve­ri­ge. Här spe­lar Tull­ver­ket en av­gö­ran­de roll.

In­för­seln av va­pen, al­ko­hol och nar­ko­ti­ka till Sve­ri­ge har ökat de se­nas­te åren. Den in­för­seln mås­te bry­tas.

Var­je sprit­flas­ka, drog el­ler va­pen som kan stop­pas vid grän­sen istäl­let för att säl­jas på en last­kaj nå­gon­stans i lan­det är en vinst för he­la sam­häl­let. Det är ock­så ett vik­tigt led i ar­be­tet med att kros­sa den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten.

Fi­nans­mi­nis­tern sä­ger att in­ve­ste­ring­ar i po­li­sen och tul­len går fö­re skat- te­sänk­ning­ar och att re­ge­ring­en ska åter­kom­ma till vil­ka sats­ning­ar som kom­mer att gö­ras på Tull­ver­ket. Det lå­ter bra, men det för­plik­ti­gar. Vi krä­ver att Mag­da­le­na An­ders­son ger Tull­ver­ket ut­ö­ka­de re­sur­ser re­dan i våränd­rings­bud­ge­ten. Det be­hövs för att tul­len ska kun­na an­stäl­la mer per­so­nal och täc­ka upp fler ham­nar och in­lopp, men ock­så för att i för­läng­ning­en kun­na ar­be­ta mer stra­te­giskt mot smugg­ling och kri­mi­nel­la ligor. Si­tu­a­tio­nen med vod­ka­last­bi­lar­na i Kung­ens kur­va vi­sar med all önsk­värd tyd­lig­het var­för det är helt nöd­vän­digt.

FOTO: ALEXANDER FARNSWORTH OCH NIKLAS LUNDENGÅRD

GRÄNSKONTROLL. ’’Vi krä­ver att Mag­da­le­na An­ders­son ger Tull­ver­ket ut­ö­ka­de re­sur­ser re­dan i våränd­rings­bud­ge­ten’’, skri­ver två op­po­si­tions­råd i Hud­dinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.