ETT ÅR EF­TER TERRORN: Vi­sätt­ra­sko­lans Tik­ki fick pris

Eb­ba Stefans­dot­ter Åkerlund, 11, dö­da­des i ter­rorat­ten­ta­tet på Drott­ning­ga­tan den 7 april 2017. I sam­band med års­da­gen fick Tik­ki Sta­nic på Vi­sätt­ra­sko­lan Eb­bas hjär­tan-sti­pen­di­et som de­las ut till hen­nes min­ne.

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge - VISÄTTRA Hen­rik Lindstedt hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

För att hed­ra min­net av Eb­ba Stefans­dot­ter Åkerlund, som dö­da­des i ter­rorat­ten­ta­tet på Drott­ning­ga­tan den 7 april 2017, har hen­nes pap­pa star­tat en min­nes­fond. Ge­nom den vill pap­pan att hen­nes star­ka kär­lek ska le­va vi­da­re och spri­das.

I sam­band med års­da­gen för terror­då­det fick åt­ta sär­skilt ut­val­da sko­lor och för­e­ning­ar möj­lig­het att för förs­ta gång­en de­la ut Eb­bas hjär­tan-sti­pen­di­et. En av de sko­lor­na var Vi­sätt­ra­sko­lan.

En stor fö­re­bild

Vi­sätt­ra­sko­lans pris gick till Tik­ki Sta­nic för hans ar­be­te med sko­lans trygg­hetsteam och med tryg­ga ras­ter, #ro­li­ga­re­ras­ter, som har bli­vit en fö­re­bild i he­la lan­det.

– Jag kan in­te tän­ka mig någon bätt­re ut­mär­kel­se. Det är så fint att pap­pan ge­nom min­nes­fon­den vill sät­ta ljus på det po­si­ti­va och spri­da kär­lek, sä­ger Tik­ki Sta­nic.

Tik­ki minns da­gen för ter­rorat­ten­ta­tet som en bland­ning av chock och kär­lek.

– Jag stod på skol­går­den när jag hör­de ta­las om det. Plöts­ligt så ha­de det som hänt på många and­ra stäl­len, i stor­stä­der i Eu­ro­pa och värl­den, kom­mit till vår stad.

”Vik­tigt att pra­ta om det”

Kloc­kan var 14.53 när last­bi­len sväng­de in på Drott­ning­ga­tan. De fles­ta bar­nen ha­de hun­nit gå hem och de osäk­ra upp­gif­ter­na gjor­de att Tik­ki och skol­per­so­na­len in­te kun­de be­rät­ta för bar­nen. Men det gjor­de han de föl­jan­de da­gar­na.

– Det är vik­tigt att pra­ta med bar­nen om vad som har hänt. Skul­le vi in­te pra­ta så mär­ker de än­då. Vi vux­na blev ju otro­ligt på­ver­ka­de. Att in­te pra­ta om det kan ska­pa mer oro och otrygg­het för bar­nen.

– Man kan sä­ga att det är okej att kän­na sig rädd, att tyc­ka att det är obe­hag­ligt. Att sät­ta ord på det är vik­tigt, sam­ti­digt som man för­sö­ker få bar­nen att kän­na sig tryg­ga i sin närmil­jö.

Tik­ki fick ta emot sti­pen­di­et un­der en käns­lo­sam ce­re- mo­ni i Vi­sätt­ra­sko­lans gym­nas­tik­sal. En film om Eb­ba och sti­pen­di­et vi­sa­des och se­dan höll Tik­ki ett tal in­för ele­ver och lä­ra­re om det po­si­ti­va som terror­då­det pres­sa­de fram ur stock­hol­mar­na:

– Män­ni­skor kör­de hem varand­ra för att kol­lek­tiv­tra­fi­ken slu­tat fun­ge­ra, köp­te mat och dric­ka till po­li­ser­na som job­ba­de non stop, ho­tell och bu­ti­ker öpp­na­de por­tar­na. Det et­sa­de sig fast i mig. När sam­häl­let var som mest skört slöt vi upp och ställ­de upp för varand­ra. Det vil­le jag för­med­la till ele­ver­na. När vi är räd­da kan vi gö­ra ett val: An­ting­en slu­ta oss mot om­värl­den el­ler öpp­na upp vå­ra hjär­tan.

Tar bort ut­an­för­skap

Vi­sätt­ra­sko­lan har hyl­lats för sitt ar­be­te med tryg­ga ras­ter. Det var bland an­nat det som Tik­ki pri­sa­des för. En bra rast byg­ger på de vux­nas ak­ti­va del­ta­gan­de, för­kla­rar han.

– Vad sän­der vi för sig­na­ler om vi står och dric­ker kaf­fe el­ler pra­tar i te­le­fon? Vi mås­te vi­sa att vi vill va­ra där till­sam­mans med dem. Det byg­ger bort ut­an­för­skap och mobb­nings­i­tu­a­tio­ner.

år de­la­des Eb­bas hjär­tan-sti­pen­di­et ut för förs­ta gång­en. Åt­ta sko­lor och för­e­ning­ar val­des ut som ut­de­la­re av sti­pen­di­et.

in­stif­ta­des av Eb­bas pap­pa för att lyf­ta upp go­da fö­re­bil­der:

vill upp­munt­ra barn, ung­do­mar, lä­ra­re och le­da­re att ska­pa en bätt­re var­dag för många, in­te minst de som be­hand­las il­la med mob­bing, bå­de fy­siskt och psy­kiskt.”

FOTO: VI­SÄTT­RA­SKO­LAN

FÖ­RE­BILD. Tik­ki Sta­nic har ska­pat en trygg skol­gård på Vi­sätt­ra­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.