Stör­re musk­ler ska ta Se­gel­torp IF till div 2

Från bot­ten­gäng till Huddinges in­tres­san­tas­te fot­bollslag på två år. Med mant­rat ”vi ska va­ra star­kast i se­ri­en” har Se­gel­torps IF:S da­mer seg­lat ige­nom förs­ta hal­van av sä­song­en obe­seg­ra­de och har nu sik­tet in­ställt på di­vi­sion 2.

Södra Sidan Huddinge - - FRONT PAGE - SE­GEL­TORP Hen­rik Lindstedt hen­[email protected]­rekt­press.se

Sä­song­en 2015 var en be­svi­kel­se för Se­gel­torps da­mer. De kun­de knappt for­me­ra ett lag och till hös­ten stod det klart att la­get skul­le hal­ka ner och få spe­la kom­man­de sä­song i di­vi­sion 4.

– Det var tufft, man kän­de sig gans­ka upp­gi­ven, sä­ger Elin ”T-rex” Lil­je­dal, en av klub­bens verk­li­ga tro­tjä­na­re, och fort­sät­ter:

– Men det var då allt vän­de.

Stark form

Idag är Se­gel­torps IF på god väg att ta kli­vet upp till di­vi­sion 2 och med sin starka form är la­get kanske det ro­li­gas­te Hud­ding­e­gäng­et att föl­ja just nu. Ef­ter ne­der­la­get 2015 kraft­sam­la­de klub­ben. Den nya hu­vud­trä­na­ren Vik­tor Vil­helm­sen ploc­ka­des in och han bör­ja­de ge­nast fyl­la på med nya spe­la­re och ny ener­gi. La­get tog sig till­ba­ka till di­vi­sion 3 på förs­ta för­sö­ket. Och förra året, förs­ta sä­song­en till­ba­ka i tre­an, tog la­get en toppla­ce­ring.

Tre po­äng till två­an

Den 11 au­gusti re­ser la­get till Got­land med en se­ri­e­led­ning i ryg­gen. Ef­ter åt­ta om­gång­ar har la­get sju vins­ter och en oav­gjord match – tre po­äng ner till två­an.

– Nu finns det ba­ra att gå upp. Det går in­te att sät­ta nå­got an­nat mål, sä­ger Elin och får med­håll av lag­kam­ra­ter­na Mia Wi­king och San­na Ny­gårds.

Men för att det ska bli verk­lig­het krävs det att la­get över­vin­ner ett spö­ke. Mat­chen mot Sten­kyr­ka IF på Got­land är den förs­ta ef­ter som­marup­pe­hål­let och en re­pris från förra året. Förs­ta mat­chen ef­ter up­pe­hål­let var även då mot Sten­kyr­ka bor­ta och Se­gel­torp åk­te dit som obe­seg­ra­de se­ri­e­le­da­re. Det slu­ta­de i för­lust.

– Hös­ten bru­kar va­ra ka­ta­strof, det är svårt ef­ter se­mestern. Men vi ska kla­ra det den här gång­en, sä­ger trä­na­ren Vik­tor Vil­helm­sen.

Och för­ut­sätt­ning­ar­na är trots allt in­te ex­akt li­ka­da­na som förra året. De go­da re­sul­ta­ten har loc­kat än­nu fler bra spe­la­re till klub­ben. Den fy­siskt starka lag­ma­ski­nen har bli­vit än­nu star­ka­re. Vik­tor Vil­helm­sens mant­ra ”vi ska va­ra star­kast i se­ri­en” upp­re­pas av fle­ra jag pra­tar med. Fys­trä­ning­ar­na har bli­vit fler och hår­da­re. Och den bre­da trup­pen har kom­plet­te­rats med spets­spe­la­re som kan av­gö­ra mat­cher på egen hand.

– Vi har myc­ket bätt­re spets i år. Vi har bland an­nat Si­bel Gö­ker som är svensk mäs­ta­re i Fut­sal, sä­ger Vik­tor och kan in­te döl­ja sin upp­hets­ning.

”Som att kom­ma hem”

Det är in­te ba­ra spetsvärv­ning­ar som har möj­lig­gjort Se­gel­torps fram­gång­ar. De har lyc­kats med konst­styc­ket att ska­pa ett lag av ett gäng en­vi­sa vin­nar­skal­lar.

– Även på trä­ning­ar vill vi vin­na he­la ti­den. Det är där­för vi går långt. Och vi har all­tid ro­ligt. Det är som att kom­ma hem när jag kom­mer ner hit, sä­ger T-rex.

Även på trä­ning­ar vill vi vin­na he­la ti­den.

FOTO: HEN­RIK LINDSTEDT

STAR­KAST. Se­gel­torps IF har må­let att va­ra star­kast i se­ri­en.

TRO­TJÄ­NA­RE. ”Det finns ing­en bätt­re för­e­ning än Se­gel­torp”, sä­ger Elin ”T-rex” Lil­je­dal om sin mo­der­klubb.

INGENJÖREN. Hu­vud­trä­na­ren Vik­tor Vil­helm­sen har lett la­get från di­vi­sion 4 till top­pen av di­vi­sion 3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.