Fle­mings­berg i fo­kus ef­ter oro­lig som­mar

Sten­kast­ning mot po­lis och vitt­nes­mål från Fle­mings­bergs­bor om ökad otrygg­het i form av va­pen­och nar­ko­ti­ka­han­te­ring fick po­li­sen att öka sin när­va­ro i om­rå­det un­der förra vec­kan.

Södra Sidan Huddinge - - NYHETER - FLE­MINGS­BERG Fri­da Wä­nelöf

Bå­de Po­li­sen i Hud­dinge och bo­en­de i Fle­mings­berg har no­te­rat en ökad otrygg­het i Fle­mings­berg i som­mar. Po­li­sen har ock­så märkt av att det fun­nits kri­mi­nel­la per­so­ner som var märk­bart ir­ri­te­ra­de på po­li­sens när­va­ro.

Bland an­nat sked­de en sten­kast­ning mot po­li­sen lör­da­gen 28 ju­li.

– En patrull åk­te dit för att det var bråk, då kom någ­ra som in­te ver­ka­de ha med brå­ket att gö­ra och kall­la­de po­li­sen för oli­ka svor­do­mar. Vid in­gri­pan­det kas­ta­de nå­gon en sten på en po­lis som se­dan be­höv­de sys i hu­vu­det, be­rät­tar Gabri­el­la Can, ope­ra­tiv ko­or­di­na­tor på Po­li­sen i Hud­dinge.

Da­gen där­på sked­de ock­så en miss­tänkt skott­loss­ning.

– Vi har in­te gri­pit nå­gon än, sä­ger Gabri­el­la Can och upp­ma­nar all­män­he­ten att hö­ra av sig till po­li­sen om de har iakt­ta­gel­ser från hän­del­ser­na.

Den öka­de oron i om­rå­det fick po­li­sen att öka sin när­va­ro i om­rå­det un­der förra vec­kan. Men nu har de åter­gått till nor­mal när­va­ro.

– Vi tog det be­slu­tet ef­tersom det in­te ägt rum någ­ra nya hän­del­sen av den ka­rak­tä­ren. Men vi har all­tid fo­kus på Fle­mings­berg än­då, sä­ger Gabri­el­la Can.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.