Gee Dix­on till or­tens scen på WOW

Det blir kul­tur blan­dat med sam­tal om sam­häl­let när kul­tur­för­med­ling­en N o bot aren egenscen till Gö­te­borgs­fes­ti­va­len Way Out West i hel­gen. På scen står bland and­ra Vi­sätt­ra­rap­pa­ren Gee Dix­on.

Södra Sidan Huddinge - - HUDDINGE - VISÄTTRA/GÖ­TE­BORG Fri­da Wä­nelöf

I ons­dags åk­te en grupp från Bot­kyr­ka till Gö­te­borg för att job­ba och del­ta un­der fes­ti­va­len Way Out West.

– Själ­va syf­tet är att ta med folk här­i­från för att upp­le­va kul­tur på ett an­nat sätt, och att vi­sa upp det vi gör här i Fitt­ja. Det är ju en klass­frå­ga att kun­na åka på fes­ti­val, sä­ger Da­ni Ruz, kom­mu­ni­ka­tör på kul­tur­för­med­ling­en och fes­ti­val­or­ga­ni­sa­tio­nen No­bo som som fix­at en egen Bot­kyr­ka­scen på fes­ti­va­len i sam­ar­be­te med Mång­kul­tu­rellt cent­rum, Red­li­ne Re­cor­dings och Lu­ger.

För att ge fler chan­sen att åka har de ut­lyst en täv­ling på No­bo:s Instagram med fes­ti­val­bil­jet­ter i vinst. Vin­na­re blev Nat­halie Rai­lo för hen­nes rap om ve­ga­nism.

No­bo kom­mer ock­så ta med sig två eg­na re­port­rar. De har själ­va ald­rig va­rit på fes­ti­val.

– Det känns skit­najs. Det kom­mer va­ra en så sjuk upp­le­vel­se att få se ar­tis­ter­na på en fes­ti­val. Jag har sett någ­ra av dem för­ut, men tror det kom­mer va­ra en helt an­nan stäm­ning att se dem där, sä­ger en av re­port­rar­na Ke­vin Lars­son och av­slu­tar:

– Jag vill ba­ra de­la allt vi får se där med and­ra.

För att ta del av re­prot­rar­nas rap­por­te­ring från fes­ti­va­len följ no­bo.fitt­ja på Instagram el­ler No­bo kul­tur­för­med­ling på Fa­ce­book.

Till Bor­kyr­kas egen scen kom­mer ar­tis­ter som Ge­or­ge ”Gee” Dix­on och Blen. Det kom­mer ock­så att ord­nas talkshow med oli­ka ar­tis­ter och nät­ver­ket För­or­ten mot våld.

FES­TI­VAL. Blen och Gee Dix­on in­tar Bot­kyr­kas egen scen på Way Out West som på­går i Gö­te­borg i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.