Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen

Södra Sidan Huddinge - - STOCKHOLM -

bland NMR:S pro­gram­punk­ter står bland an­nat att de ”med al­la till­gäng­li­ga me­del, på lång sikt, ska ver­ka för att åter­ta mak­ten från den glo­ba­la si­o­nis­tis­ka elit som eko­no­miskt och mi­li­tärt oc­ku­pe­rat stör­re de­len av vår värld”.

en ma­jo­ri­tet av or­ga­ni­sa­tio­nens ak­ti­vis­ter vi­sa­de sig vid en gransk­ning 2015 va­ra döm­da för vålds­brott och Sä­po har an­gett or­ga­ni­sa­tio­nen som den na­zist­grupp som ut­gör det störs­ta ho­tet mot Sve­ri­ges in­re sä­ker­het.

FOTO: MOSTPHOTOS

AN­SÖ­KAN. Na­zis­ter­na vill mar­sche­ra rakt ge­nom Ci­ty. Bland an­nat här på Hamn­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.