Or­ten och lan­det sit­ter i sam­ma båt

Södra Sidan Huddinge - - ÅSIKT & DEBATT -

r 2011 ut­sågs Ljus­dals kom­mun som den värs­ta kom­mu­nen att växa upp i på Flas­h­back. Kanske var det där­för jag drog till Stock­holm två år se­na­re. Ef­ter fem år flyt­tar jag nu till­ba­ka till lands­byg­den men till ett helt an­nat län, Ös­ter­göt­land. Men var­för skul­le nå­gon för­u­tom jag själv bry sig om min flytt ifrån 127 och rö­da lin­jen, som va­rit mitt hem pe­ri­od­vis un­der fem år?

Sa­ken är den att jag har no­te­rat många in­tres­san­ta sa­ker av att ha bott på rö­da lin­jen och att kom­ma ifrån en lands­bygd. Stock­holms­li­vet bör­ja­de på Gär­det och av­slu­ta­des med stress i hals­gro­pen, på ett ho­tell i Flem­pan på grund av bo­stads­brist. Var det verk­li­gen det jag vil­le när jag flyt­ta­de till Stock­holm – att ham­na på ett ho­tell, li­ka stres­stå­lig som ett marsvin? ■ 127 och lands­byg­den.

En­ligt fors­ka­re byg­ger den ur­ba­na nor­men, att allt fler sö­ker sig till stä­der­na, på en fö­re­ställ­ning om att bätt­re möj­lig­he­ter till ar­be­te och stu­di­er kan ges i stor­stä­der­na och egent­li­gen in­te så myc­ket om någ­ra sko­ja­res re­cen­sio­ner av små kom­mu­ner på Flas­h­back. Forsk­ning­en ty­der ock­så på att den unga in­di­vi­den vill va­ra själv­stän­dig och va­ra en del av en stark ge­men­skap.

Men tänk om slip­pa bry sig om res­ten av Sve­ri­ge?

Det­ta fe­no­men kan lik­stäl­las med det för­or­ter­na till stor­stä­der­na får er­fa­ra. Ni vet, då­lig re­surs­för­del­ning och ing­en tyd­lig plan med vad som ska hän­da?

Men frå­gan be­hö­ver stäl­las: Var­för har vi satt stor­stä­der­na på en pi­e­de­stal?

För jag me­nar, ing­en har väl und­gått brän­der­na i den kom­mun jag fak­tiskt flyt­ta­de ifrån? Vi ska in­te be­hö­va kal­la in and­ra län­der när så­da­na här ty­per av ka­ta­strof sker. Det om nå­got sli­ter rent eko­no­miskt på he­la lan­dets in­vå­na­re. Låt brän­der­na i Ljus­dals kom­mun och i norr bli en på­min­nel­se om hur det blir när en hel be­folk­ning glöm­mer bort de­lar av län som egent­li­gen ut­gör en stor del av lan­det. Lik­som för­or­ter­na byg­ger upp in­ner­stä­der­na får vi in­te blun­da oav­sett om det hand­lar om drog­han­deln, va­pen­han­deln el­ler brän­der. Sam­häl­let i stort drab­bas även när in­di­vi­den blir den störs­ta för­lo­ra­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.