Här rös­ta­de 8 av 10 röd­grönt i för­ra va­let

Den mo­de­rat­led­da ko­a­li­tio­nen som styr Huddinge äls­kar att pra­ta om Flemingsberg – he­la södra Stock­holms fram­ti­da af­färsnav. Men de bo­en­de i om­rå­det har in­te för­tro­en­de för den po­li­tis­ka led­ning­en. I Gran­torp nor­ra rös­ta­de över 80 pro­cent röd­grönt 2014.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Text och foto: Henrik Lindstedt

– Det är många som rös­tar på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na här, men jag tror in­te att al­la vet vad det in­ne­bär. De har re­spekt för Pal­me och tror att de bac­kar in­vand­ra­re. Folk ut­går ju från vad man hör från varand­ra, sä­ger Se­her Kan.

Hon är en ud­da få­gel i sitt grann­skap på Di­a­gnos­vä­gen i Flemingsberg. I för­ra va­let rös­ta­de hon näm­li­gen på Mo­de­ra­ter­na. I hen­nes val­di­strikt Gran­torp nor­ra rös­tar sex av tio på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och åt­ta av tio på de röd­grö­na. Knappt 16 pro­cent rös­ta­de på nå­got av par­ti­er­na i den mo­de­rat­led­da ko­a­li­tio­nen som i fy­ra år har styrt Huddinge.

I den blå kom­mu­nen Huddinge är det allt­så sna­ra­re Fle­mings­bergs­bor­na som är ud­da. Här rös­tar man väns­ter. Punkt. Men i det här va­let tror Se­her Kan att fler kom­mer rös­ta bor­ger­ligt i om­rå­det. Många hon har pra­tat med har fun­de­rat över att läg­ga sin röst på Mo­de­ra­ter­na.

– Många härom­kring har länge sagt att Mo­de­ra­ter­na är ett ra­sis­tiskt par­ti, men det är in­te så. Nu när de har en del in­vand­ra­re som fö­re­trä­da­re så tror jag folk tän­ker om.

Men hon är än­då in­te helt sä­ker på att hon själv kom­mer rös­ta på Mo­de­ra­ter­na. Det står mel­lan dem och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

– Det par­ti som kan lo­va mest till för­sko­lan får min röst. Jag job­bar i för­sko­lan här i om­rå­det och det är verk­li­gen tufft nu, sä­ger hon.

’’Sos­se i dju­pet’’

Någ­ra hus ner bor To­ny Dou­han. Pre­cis som om­rå­det är han ”sos­se i dju­pet”. Men till skill­nad från om­rå­det rös­ta­de han på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na för­ra va­let och det tän­ker han gö­ra i år igen.

– Sos­sar­na har he­la ti­den vänt kap­pan ef­ter vin­den. De har ju ing­en egen po­li­tik, det är rik­tigt trist. Ti­di­ga­re har de spytt på SD och Jim­mie Åkes­son och kal­lat dem ra­sis­ter, men nu ser vi hur de la­par upp si­na eg­na spy­or och ta till sig de­ras po­li­tik, för­kla­rar han och hän­vi­sar till den hår­da­re mi­gra­tions­po­li­tik som fler par­ti­er idag stöd­jer.

– SD har he­la ti­den va­rit är­lig med sin po­li­tik och Jim­mie har all­tid sva­rat lugnt och san­sat.

Han tar fram en tän­da­re ur fic­kan med en glad smi­ley på. ”Se på den här”, sä­ger han och drar med tum­men över smi­leyn, som då för­änd­rar an­sikts­ut­tryck till ett argt li­pan­de.

– Så här tyc­ker jag om svens­ka po­li­ti­ker. Vi be­hö­ver en Do­nald Trump. Nå­gon som in­te är så blö­dig och snäll.

En man i 80-års­ål­dern går sak­ta för­bi med sin rol­la­tor och To­ny häl­sar på ho­nom. ”Hur mår du?” Som gam­la gran­nar pra­tar de om bå­de det ena och det and­ra. De enas i er­fa­ren­he­ten att ny­li­gen ha ope­re­rat hjär­tat.

– Att fixa en hjär­tin­farkt nu för ti­den går snab­ba­re än ett be­sök hos tand­lä­ka­ren, hur smi­digt som helst, sä­ger To­ny.

Lägst val­del­ta­gan­de

Den äld­re man­nen, som vill va­ra ano­nym, in­vand­ra­de till Sve­ri­ge i slu­tet av 70-ta­let och fick rös­ta för förs­ta gång­en i va­let 1982 då Olof Pal­me tog till­ba­ka mak­ten från den bor­ger­li­ga re­ge­ring­en un­der Torbjörn Fäll­din. Men han har in­te rös­tat en en­da gång - för­rän för­ra va­let.

– Det var min son som tving­a­de mig. Jag vet för li­te, så jag tror in­te jag ska rös­ta i år. M el­ler S, det spe­lar ing­en stör­re roll. Jag tror att al­la byg­ger sam­häl­let star­ka­re, för­kla­rar han.

Att rös­ta är in­te själv­klart i Flemingsberg, som är en av kom­mun­de­lar­na med lägst val­del­ta­gan­de. Det lil­la val­di­strik­tet Gran­torp öst­ra in­klu­de­rar de fem färg­gla­da hu­sen i Flemingsberg som är när­mast ut mot Hud­ding­e­vä­gen och tåg­spå­ren. Här rös­tar in­te ens 50 pro­cent av de röst­be­rät­ti­ga­de.

80-åring­en vet att det är få som rös­tar i om­rå­det och tror att det i grun­den hand­lar om brist på in­tres­se.

– Me­dia bor­de spe­la en stör­re roll. Al­la sit­ter ju fram­för tv:n he­la ti­den, jour­na­lis­ter­na bor­de kun­na gö­ra oss mer in­tres­se­ra­de.

En som ha­de rös­tat om hon ha­de fått är Ch­no­or Ma­ki. Hon har in­te bott i Sve­ri­ge i de tre år som krävs för att ut­lands­föd­da ska få rös­ta i kom­mun- och lands­tings­val. Hon är på många sätt en ty­pisk Fle­mings­bergs­bo. Hon är student, född utom­lands och lu­tar åt väns­ter po­li­tiskt.

– Jag skul­le rös­ta på Väns­ter­par­ti­et, sä­ger hon ut­an att tve­ka. Men jag är kri­tisk till att de in­te är mer ra­di­ka­la i sin re­li­gi­ons­kri­tik.

Hon är in­te för­vå­nad över att om­rå­det hon för till­fäl­let bor i re­gel rös­tar väns­ter.

– Det är de som står upp för in­vand­ring och in­vand­ra­re, sä­ger hon.

UD­DA FÅ­GEL. Se­hel Kan är född och upp­vux­en i Fle­mings­be rg, men hon rös­tar in­te som si­na gran­nar. För­ra va­let fick Mo­de­ra­ter­na hen­nes röst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.