Ma­ri­ca Lind­blad (MP) läm­nar Huddinge

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Ma­ri­ca Lind­blad (MP), kom­mer in­te sit­ta kvar i det nya kom­mun­full­mäk­ti­ge i Huddinge ef­ter årets val.

– Jag har va­rit grupple­da­re i tre man­dat­pe­ri­o­der. Vi har ju en ro­ta­tions­prin­cip så det här en na­tur­lig pro­cess. Det är ett jät­testort steg, även om jag va­rit in­för­stådd med att det kom­mer hän­da, sä­ger hon.

Högst upp på par­ti­ets val­se­del till kom­mun­full­mäk­ti­ge i Huddinge står An­ders Lön­roth.

– Jag vill öns­ka mi­na par­ti­kam­ra­ter lyc­ka till, även om jag in­te har chec­kat ut helt än. Po­li­tik är ju nå­got man har med sig he­la ti­den.

Hon kom­mer bland an­nat ha kvar sin post i SRV, men vad hon ska gö­ra mer vill hon in­te sä­ga än.

– Det nya ar­be­tet har ing­et att gö­ra med mitt ti­di­ga­re po­li­tis­ka ar­be­te, sä­ger Ma­ri­ca Lind­blad (MP).

Många sä­ger att de trod­de jag var väns­ter. ”Ja, men du job­bar ju med hjär­tat”, sä­ger de. Ja? Och det gör in­te Cen­ter­par­ti­et? Mr Vår­by gård , Ivica Meis­ter­macher Bu­ra­zin, om sitt val att gå in i po­li­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.