Nu är det fritt fram att gril­la

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Eld­nings­för­bu­det är upp­hävt i he­la Stock­holms län. Från och med i ons­dags är fritt fram att gril­la över­allt igen – på eget an­svar. Det med­de­la­de Läns­sty­rel­sen på sin hem­si­da.

”Be­döm­ning­en att hä­va eld­nings­för­bu­det är gjord ut­i­från SMHI:S pro­gnos­un­der­lag och i sam­råd med lä­nets rädd­nings­tjäns­ter. Fort­fa­ran­de ska eld­ning ge­nom­fö­ras på ett up­pen­bart sä­kert sätt och un­der stor för­sik­tig­het. Kan in­te det­ta till­go­do­ses av­rå­der rädd­nings­tjäns­ter­na från eld­ning även om eld­nings­för­bud in­te gäl­ler i länet. All eld­ning sker på eget an­svar”, står det på Läns­sty­rel­sens hem­si­da.

FOTO: MOSTPHOTOS

MID­DAG. Nu får man åter­i­gen gril­la i Stock­holms län.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.