Reg­net kan för­vär­ra sjö­ars alg­blom­ning

Mil­jö­för­valt­ning­ar­na i så­väl Stock­holms stad som i Huddinge av­rå­der från bad i Lång­sjön. Det­ta ef­ter att fle­ra barn som ba­dat på Hud­ding­e­si­dan av sjön in­sjuk­nat i mag­sju­ka, nå­got som kan kopp­las till den alg­blom­ning som på­går i sjön.

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt - SE­GEL­TORP Jo­hann Ber­nö­vall

Så länge det är hög­som­mar­vär­me så kan man för­vän­ta sig att alg­blom­ning­en fort­sät­ter, en­ligt Igor Ma­te­jic på mil­jö­för­valt­ning­en i Stock­holm. Men in­te hel­ler vec­kans sva­la­re tem­pe­ra­tur be­ty­der att man kom­mer att kun­na ba­da ut­an ris­ker fram­ö­ver. Nå­gon pro­gnos för när alg­blom­ning­en är över finns in­te i dags­lä­get.

– Vi har gått ut och fort­sät­ter gå ut med av­rå­dan från bad. För­äld­rar bör vak­ta bar­nen så att de in­te får någ­ra kall­su­par, om man väl­jer att ba­da. Nu är det li­te sva­la­re den här vec­kan och det kan hjäl­pa mot alg­blom­ning­en. Sam­ti­digt har det reg­nat vil­ket också kan ge nä­ring åt blom­ning­en, sä­ger Jerzy Sla­zak, mil­jöoch häl­so­skydds­in­spek­tör i Stock­holms stad.

FOTO: MOSTPHOTOS

ING­EN BAD­PLATS. Sta­den av­rå­der från bad i Lång­sjön då alg­blom­ning i vatt­net gjort barn sju­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.