M: Tyd­li­ga krav lö­ser in­teg­ra­tio­nen

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & Debatt - Jes­si­ca Pol­fjärd (M), ar­bets­mark­nads­po­li­tisk ta­les­per­son, Da­ni­el Dron­jak (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Huddinge

I da­gar­na har vi pra­tat in­teg­ra­tions­po­li­tik med Hud­dinge­bor­na och be­rät­tat om vad Mo­de­ra­ter­na vill gö­ra för att fler ska kom­ma in i det svens­ka sam­häl­let – i Huddinge och runt om i he­la Sve­ri­ge. För oss mo­de­ra­ter är in­teg­ra­tio­nen en högt pri­o­ri­te­rad fråga. Det hand­lar om jobb, språk och att sam­häl­let ska stäl­la tyd­li­ga krav.

I dag drö­jer det åt­ta år in­nan hälf­ten av al­la ny­an­län­da har ett ar­be­te. Ar­bets­lös­he­ten är näs­tan fem gång­er så hög för en per­son född ut­an­för Eu­ro­pa som för en per­son född i Sve­ri­ge. Allt det­ta trots brin­nan­de hög­kon­junk­tur.

Språ­ket är nyc­keln till in­teg­ra­tion och den in­di­vi­du­el­la fri­het som föl­jer av ar­be­te och egen för­sörj­ning. Mo­de­ra­ter­na vill in­fö­ra krav på kun­ska­per i svens­ka för att få bi­drag, per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd

och med­bor­gar­skap. Med tyd­li­ga kun­skaps­krav för­bätt­rar vi driv­kraf­ter­na för ny­an­län­da att lä­ra sig språ­ket och kom­ma in i det svens­ka sam­häl­let.

För många med låg in­komst lö­nar det sig allt­för då­ligt att ar­be­ta, vil­ket ska­par fat­tig­doms­fäl­lor. Mo­de­ra­ter­na vill sän­ka skat­ten på lå­ga in­koms­ter och in­fö­ra ett bi­drags­tak, så att det all­tid lö­nar sig att gå från bi­drag till ar­be­te. Vi vill också in­fö­ra sär­skil­da lär­lings­jobb som underlättar ste­get in på ar­bets­mark­na­den för ny­an­län­da.

För att vi ska kla­ra av att lö­sa in­teg­ra­tions­pro­ble­men krävs dess­utom att Sve­ri­ge för en stram mi­gra­tions­po­li­tik. Vi ska gi­vet­vis ta vårt de­l­an­svar för en tra­sig värld, men vi mås­te kla­ra av att in­te­gre­ra de som kom­mit hit. Mo­de­ra­ter­na har där­för pre­sen­te­rat ett åt­gärdspa­ket för hur vi vill

fö­ra mi­gra­tions­po­li­ti­ken i en skär­pan­de rikt­ning.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har un­der den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den ställt ut am­bi­tiö­sa löf­ten – in­om två år skul­le al­la ny­an­län­da ha ett ar­be­te att gå till. Bok­slu­tet är dessvär­re in­te li­ka im­po­ne­ran­de. Oli­ka ty­per av in­sat­ser har lan­se­rats, men med be­grän­sad fram­gång. Trai­ne­e­job­ben är nu­mer ner­lag­da och snabbspå­ren når ba­ra en bråk­del av al­la ny­an­län­da.

Vad Sve­ri­ge be­hö­ver är in­te än­nu en in­sats med ett snill­rikt namn. Det be­hövs struk­tu­rellt rik­ti­ga re­for­mer som på all­var för­bätt­rar in­teg­ra­tio­nen. Det är en pri­o­ri­te­rad upp­gift för Mo­de­ra­ter­na.

KRAV. Språ­ket är nyc­keln till in­teg­ra­tion och Mo­de­ra­ter­na vill in­fö­ra krav på ny­an­län­da att ha svenska­kun­ska­per för att få bi­drag, skri­ver mo­de­ra­ten Da­ni­el Dron­jak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.