Gif­tig blom­ma spri­der sig

I år har Hud­dinge kom­mun fått in 68 felan­mäl­ning­ar om jät­te­lo­kor. En gif­tig växt som spri­der sig snabbt. Långt ifrån al­la har be­käm­pats. – Det har va­rit svårt att hin­na med, sä­ger Ka­rin Hag­ström på Hud­dinge kom­mun.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Fri­da Wä­nelöf fri­da.wa­ne­[email protected]­rekt­press.se

För­ra året rap­por­te­ra­de fle­ra me­di­er om Hud­dinge kom­muns sats­ning på att be­käm­pa jät­te­lo­kan. Kom­mu­nen sat­sa­de en kvarts mil­jon och ett nytt pro­gram mot in­va­si­va ar­ter an­togs. I pro­gram­met var jät­te­lo­kan på pri­o­ri­tets­lis­tan. Men vad har hänt? Ingen­ting, me­nar The­re­se Fors­berg från Vista­berg. I när­he­ten där hon bor har väx­ten ta­git över ett om­rå­de på 40 kvadrat­me­ter, och hon har gjort fle­ra felan­mäl­ning­ar de se­nas­te åren.

– Kom­mu­nen sä­ger att de ska ta bort dem in­nan de bör­jar blom­ma, men de har blom­mat igen nu, sä­ger The­re­se Fors­berg.

Hon oro­ar sig för vad som kan hän­da när Skapa­sko­lan öpp­nar se­na­re i höst. Väx­ten kan spri­da sig snabbt, bli två me­ter stor på någ­ra må­na­der och ge bränn­ska­dor.

– Då kom­mer barn gå för­bi här. Ris­ken är att de in­te vet vad det är och ploc­kar dem. Det är far­ligt, sä­ger hon.

Har en plan

Christi­an Ottosson (C), ord­fö­ran­de i na­tur- och bygg­nads­nämn­den, me­nar att han in­te hört an­nat än att be­kämp­ning­en fun­ge­rar.

– Vi har en plan för al­la in­va­si­va ar­ter där vi pri­o­ri­te­rat jät­te­lo­kan och det ska fin­nas re­sur­ser för att kun­na gö­ra det, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jät­te­lo­kan är tyd­ligt pri­o­ri­te­rad från nämn­den. Kla­rar in­te för­valt­ning­en det, kan det va­ra tid att se över or­ga­ni­sa­tio­nen.

Ka­rin Hag­ström, av­del­nings­chef na­tur- och ga­tu­d­rif­tav­del­ning­en, me­nar de be­hö­ver gö­ra pri­o­ri­te­ring­ar.

– Vi pri­o­ri­te­rar de som väx­er i när­he­ten av sko­lor, lek­plat­ser, gång-och cy­kel­vä­gar och and­ra plat­ser där många rör sig. Jag ser att vi har någ­ra felan­mäl­ning­ar som in­te är åt­gär­da­de än, sä­ger Ka­rin Hag­ström.

I år har kom­mu­nen fått in 68 felan­mäl­ning­ar om jät­te­lo­kan. Det är en minsk­ning mot för­ra året då kom­mu­nen vid sam­ma tid på året ha­de fått in 139 an­mäl­ning­ar.

Det finns fle­ra or­sa­ker till att al­la jät­te­lo­kor in­te åt­gär­dats än, me­nar Ka­rin Hag­ström.

– Vi har haft tajt med re­sur­ser och va­kan­ta tjäns­ter så det har va­rit svårt att hin­na med, sä­ger hon.

Vad som gäl­ler just det om­rå­de som The­re­se Fors­berg felan­mält kan hon in­te sva­ra på.

– Vi mås­te tit­ta när­ma­re på det och se om vi ska pri­o­ri­te­ra an­norlun­da. Det finns ju stäl­len som vi in­te pri­o­ri­te­rat li­ka högt som in­vå­nar­na gör, sä­ger Ka­rin Hag­ström.

Men en struk­tur för att be­käm­pa jät­te­lo­kan finns, me­nar hon.

– Vi åter­kom­mer till de plat­ser vi har koll på tre gång­er per år, sen har jag fått in­di­ka­tio­ner på att det finns någ­ra plat­ser som vi mås­te åter­kom­ma of­ta­re till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.