Två nya för­sko­lor ska byg­gas

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

På mån­da­gens kom­mun­full­mäk­ti­ge klub­ba­des byg­get av två nya för­sko­lor med ka­pa­ci­tet för 160 barn var­de­ra. Den ena ska byg­gas i bot­ten­plan i ett av de nya fler­bo­stads­hu­sen som ska byg­gas vid Häl­so­vä­gen i Fle­mings­berg och den and­ra ska byg­gas i Hög­mo­ra. Ma­lin Da­ni­els­son (L), var stolt när hon sa att kom­mu­nen nu är i fas med för­sko­le­byg­gan­det i Fle­mings­berg. Där­e­mot är de in­te i fas i Hög­mo­ra ef­tersom det på grund av at­te­falls­reg­ler­na har byggts be­tyd­ligt mer i om­rå­det än vad kom­mu­nen har pla­ne­rat för.

And­ra be­slut som klub­ba­des var med­fi­nan­sie­ring av mo­tor­vägs­tun­neln un­der Glömsta­da­len, som är en del av Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn och en av­sikts­för­kla­ring för byg­get av en ny af­färs­stad i Fle­mings­berg.

NYA BE­SLUT. Två nya för­sko­lor klub­ba­des på kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.