MATS ARKHEM (SD):

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

”Nej, in­te om man sam­ti­digt kon­stant för­stär­ker trång­bodd­he­ten med svårin­te­gre­ra­de per­so­ner långt från ar­bets­mark­nad och själv­för­sörj­ning, med låg kun­skap i svens­ka och svens­ka sam­häl­let. Att tro att seg­re­ga­tion och det av po­li­sen be­nämnt ”risk­om­rå­den”, ”ut­sat­ta om­rå­den” och ”sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den” be­ror på brist­fäl­lig ar­ki­tek­tur som en­kelt kan åt­gär­das av nå­gon ex­tra lykt­stol­pe och någ­ra grö­na­re bus­kar är na­ivt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.