DANIEL DRONJAK (M):

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

”Projekt och po­li­tis­ka sym­bol­hand­ling­ar fun­ge­rar in­te. Ska vi på all­var bry­ta seg­re­ga­tio­nen är jobb, språk­kun­ska­per och blan­da­de bo­stads­om­rå­den vik­ti­gast. Bo­stads­rät­ter be­hövs där hy­res­rät­ter do­mi­ne­rar. De som till­sam­mans med si­na gran­nar vill äga sin bo­stad el­ler flyt­ta till en stör­re bo­stad ska kun­na gö­ra det. In­teg­ra­tion ska va­ra ett krav för bi­drag och det ska all­tid lö­na sig att ar­be­ta.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.