MA­LIN DA­NI­ELS­SON (L):

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

”Ja. Ge­nom att blan­da bo­stads­rät­ter, hy­res­rät­ter och ägan­de­rät­ter samt sto­ra och små bo­stä­der så att det finns möj­lig­het att bo kvar ge­nom li­vets al­la fa­ser, vil­ket gör att fler kan bo kvar läng­re. Ge­nom att byg­ga mö­tes­plat­ser som par­ker och lek­plat­ser där man kan träf­fas och lä­ra kän­na varand­ra. Ge­nom att byg­ga ar­bets­plat­ser så att om­rå­det blir le­van­de dyg­net runt och unga lätt kan hit­ta sitt förs­ta jobb.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.