Är det så svårt att va­ra trev­lig?

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & Debatt -

ar­för är det så svårt att för­stå hur man är snäll och trev­lig mot varand­ra bå­de i verk­lig­he­ten och på nä­tet?

Vis­sa tror att kal­la nå­gon för till ex­em­pel råt­ta på skämt in­te kan så­ra. Vis­sa fat­tar in­te att man tar il­la upp och fort­sät­ter att sä­ga fu­la sa­ker trots att den and­ra per­so­nen sä­ger slu­ta… Hur svårt är det att fat­ta att ett slu­ta är ett slu­ta och då mås­te man ac­cep­te­ra det, fort­sätt in­te, ba­ra slu­ta.

Jag har bott på li­te oli­ka stäl­len i Sve­ri­ge, ett av dem är Vag­ge­ryd som lig­ger rätt nä­ra Jön­kö­ping. Det stäl­let kom­mer jag ald­rig glöm­ma, bå­de för de go­da min­ne­na men ock­så de då­li­ga, så som den ti­den jag var mob­bad. Jag har re­dan skri­vit en krö­ni­ka om min mobb­ningupp­le­vel­se där, den­na text ska hand­la mer om hur jag kän­ner ef­ter jag flyt­tat där­i­från och ska snart bör­ja i ni­an i Skogås.

Jag har in­te så jät­te­myc­ket kon­takt med de jag kän­de i Vag­ge­ryd men fort­fa­ran­de li­te. Till­räck­ligt för att se att se att den sko­lan jag gick på in­te är speciellt bra med hur man be­hand­lar varand­ra. Nej, jag ha­tar in­te den sko­lan, det­ta är ba­ra mi­na eg­na tan­kar om den.

Vis­sa av mi­na kompisar jag har på snapchat läg­ger väl­digt of­ta upp på sin ’My Sto­ry’ att de in­te mår bra. Dess­utom så om jag är fullt ut är­lig just nu, bru­kar jag in­te gå ut så of­ta när jag är i Vag­ge­ryd ef­tersom jag är rädd att träf­fa nå­gon som jag blev mob­bad av och hur de ska re­a­ge­ra när de ser mig, Kom­mer de skrat­ta? Kom­mer de stir­ra? Kom­mer de hå­na mig? Det är ty­piskt så­dant jag tän­ker när jag i dag är i Vag­ge­ryd. Man ska in­te be­hö­va tän­ka så när man är ute runt där man bor, ing­en ska be­hö­va tän­ka så oav­sett hur man mår el­ler ser ut.

Vill du ve­ta en sak? Du är per­fekt pre­cis som du är.

Vill du ve­ta en sak? Du är per­fekt pre­cis som du är, ing­en kan änd­ra på hur din per­son­lig­het är och ser ut. Om nå­gon spri­der hat – sprid kär­lek i stäl­let för att at­tac­ke­ra till­ba­ka med hat. Låt ing­en tryc­ka ner dig! Stå upp för den du är och för al­la runt om­kring dig! Du är den du är och låt ing­en för­stö­ra det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.