ONS 29 AU­GUSTI PO­LI­TISK DE­BATT

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & Debatt -

Är du osä­ker på vem du tyc­ker ska be­stäm­ma i Bot­kyr­ka ef­ter va­let? Kom på po­li­tisk de­batt i Hall­un­da Fol­kets hus. Hör par­ti­er­na be­rät­ta hur de vill ut­veck­la Hall­un­da-nors­borg. Vik­ti­ga frå­gor kom­mer att dis­ku­te­ras, bland an­nat sko­la, väl­färd och kri­mi­na­li­tet. Di­a­log­fo­rum i Hall­un­da-nors­borg är ar­ran­gör. ► Tid: 18.00 till 19.30 ► Plats: Hall­un­da Fol­kets hus, lo­kal Idun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.