M vill ha ti­di­ga­re bygg­start för Spår­väg Syd

Byg­get av Spår­väg syd kan kom­ma igång ett till tre år ti­di­ga­re än pla­ne­rat. Det sä­ger det mo­de­ra­ta lands­tings­tra­fik rå­det Kristof­fer Tam sons, som vill bju­da in al­la par­ter till sam­tal ef­ter va­let. Men spår­vägs­byg­get täv­lar med två and­ra sto­ra in­fra­struk

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - FLE­MINGS­BERG Hen­rik Lindstedt

Lands­tings­tra­fik rå­det Kristof­fer Tam sons( M) öpp­nar upp­för att ti­di­ga­re­läg­ga byg­ge­ta vet­te l lertvå avd e in­fra­struk­tur­pro­jekt i Stock­holms län som har in­gått i Sve­rige­för­hand­ling­en. Ett av pro­jek­ten är Spår­väg syd som ska gå mel­lan Älv­sjö och Fle­mings­berg, med håll­plat­ser i bland an­nat Skär­hol­men, Kungens kurva och Lo­vi­se­berg.

Pla­ne­rad bygg­start har va­rit 2024 och byg­get för­vän­tas ta un­ge­fär 10 år. Men nu kan byg­get allt­så kom­ma att dra igång re­dan ett till tre år ti­di­ga­re.

– Om man lig­ger långt fram­me med sitt bo­stads­byg­gan­de så att ex­plo­a­te­rings­in­täk­ter­na kom­mer re­dan nu el­ler att de upp­le­ver sig ha möj­lig­he­ten att gå in med sin del av fi­nan­sie­ring­en, då möj­lig­gör det att kun­na ti­di­ga­re­läg­ga med ett el­ler kanske fle­ra år.

Bi­drar med 808 mil­jo­ner

Ett ti­di­ga­re­läg gan­de av bygg­star­ten häng­er allt­så på om Hud­dinge kom­mun kan gå in med en del av de ut­lo­va­de 808 mil­jo­ner­na ti­di­ga­re än pla­ne­rat. Sta­tens 2,6 mil­jar­der är näm­li­gen re­dan bud­ge­te­ra­de en­ligt den ti­di­ga­re tids­pla­nen.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Da­ni­el Dron­jak (M) tror att det ska gå.

– Att kom­ma igång någ­ra år ti­di­ga­re tror jag ha­de va­rit väl­digt po­si­tivt. In­te ba­ra för utvecklingen i Hud­dinge, ut­an ock­så eko­no­miskt. Ju snab­ba­re vi kom­mer igång, desto snab­ba­re kom­mer ock­så in­täk­ter­na att kom­ma in. Men ex­akt hur många år det kan bli får sam­ta­len ut­vi­sa, sä­ger han.

Det är in­te ba­ra Spår­väg syd som står på kö för att få ti­di­ga­re­läg­gas. Även ut­bygg­na­den av tun­nel­ba­nan till Älv­sjö och för­läng­ning­en av Roslags­ba­nan kan kom­ma i frå­ga. Det är Kristof­fer Tam­sons no­ga med att po­äng­te­ra.

Ing­en slump

Sam­ti­digt sä­ger han att det in­te är en slump att vi träf­fas i just Fle­mings­berg. Om­rå­det är slut­sta­tion på Spår­väg syd och på sisto­ne har Hud­dinge kom­mun pre­sen­te­rat stor­slag­na pla­ner för om­rå­det. Så­dant kom­mer väga in i ett even­tu­ellt be­slut om att ti­di­ga­re­läg­ga byg­get.

– Det pas­sar väl­digt väl med vår tan­ke att bju­da in till de här sam­ta­len. Det hand­lar om att kopp­la ihop så­dant. Har här hänt nå­got se­dan vi först kom över­ens? Finns här bred­da­de och vid­ga­de am­bi­tio­ner, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

FO­TO: HEN­RIK LINDSTEDT

HÄLSOVÄGEN. Grus­gång­en i mit­ten av Hälsovägen ska i fram­ti­den bli spår­väg. På bil­den Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd, och Da­ni­el Dron­jak (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Hud­dinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.