Nu vän­der Hud­dinges bopriser upp­åt igen

Bo­stads­pri­ser­na i Hud­dinge vän­der upp­åt igen, vi­sar nya siff­ror från Svensk Mäklar­sta­tistik.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Hen­rik Lindstedt

I vec­kan pre­sen­te­ra­de Svensk Mäklar­sta­tistik nya siff­ror över bo­stads­för­sälj­ning­en i Stock­holm. De­vis a ratt bostads­rätts­pri­ser­na har ökat med i snitt en pro­cent i lä­net den se­nas­te må­na­den.

I Hud­dinge har de ökat mer än så. Se­dan för­ra må­na­den har kvadrat­me­ter pri­sets ti­git med 1,4 pro­cent från 38 186 till 38 710 kro­nor.

Men till skill­nad från Stock­holms kom­mun som har haft en sta­dig pri­sök­ning de se­nas­te tre må­na­der­na har Hud­dinges bo­stads­rätts pri­ser­tap­pat i vär­deun­der som­ma­ren. Med pri­sök­ning- en är priserna till­ba­ka på sam­ma ni­vå­er som i maj.

– Mark­na­den vi­sar ge­nom­gå­en­de po­si­ti­va sig­na­ler. Det nya den här må­na­den är att även Stock­holms­om­rå­det tycks ha bru­tit en ne­ga­tiv trend som fun­nits un­der vå­ren och där­med nu föl­jer ett möns­ter vi ti­di­ga­re sett i Stor-mal­mö och Stor-gö­te­borg, sä­ger Per-ar­ne San­de­gren, ana­lys­chef på Svensk Mäklar­sta­tistik.

Priserna på bo­stads­rät­ter sjönk dras­tiskt un­der hös­ten 2017 och har se­dan dess le­gat på en sta­dig ni­vå. Jäm­fört med i au­gusti för­ra året är priserna på Hud­dinges bo­stads­rät­ter fort­fa­ran­de lå­ga. Då låg­kvadrat­me­ter pri­set på 40 300 kro­nor.

Sam­ma ni­vå som 2015

För vil­la­pri­ser­na går det än­nu trö­ga­re. Ef­ter en li­ten åter­hämt­ning i vint­ras har priserna sjun­kit igen och lig­ger nu på sam­ma ni­vå som ok­to­ber 2015.

– Sam­man­ta­get kan vi kon­sta­te­ra att bo­stads­rätts­mark­na­den gått in i en ny fas med fler po­si­ti­va sig­na­ler än ti­di­ga­re me­dan villamarknaden kan ka­rak­tä­ri­se­ras som lugn de se­nas­te må­na­der­na, sä­ger Per-ar­ne San­de­gren.

Års­ut­veck­ling­en är nu -10,2% för vil­lor och -7% för bo­stads­rät­ter.

Villamarknaden kan ka­rak­tä­ri­se­ras som lugn de se­nas­te må­na­der­na.

VÄRDEÖKNING. Bo­stads­pri­ser­na i Stock­holm vän­der upp­åt igen, vi­sar nya siff­ror från Mäklar­sta­tistik. Vi lis­tar stads­del för stads­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.