HÖG TID ATT VÄL­JA!

Har styrt Hud­dinge i tio år. I fy­ra år har han lyc­kats le­da en ko­a­li­tion av sex par­ti­er i mi­no­ri­tet. Han sä­ger sig va­ra stolt, men in­te nöjd.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Text: Hen­rik Lindstedt | fo­to: Claudio Britos

Nu står stri­den om mak­ten i Hud­dinge. Sara He­el­ge Vik­mång (S) och Da­ni­el Dron­jak (M) möts i en sista val­du­ell.

Vil­ket väg­val står Hud­dinge inför?

– Det här är ett vik­tigt väg­val, mel­lan de som slar­var med eko­no­min kont­ra de som hål­ler ord­ning och re­da. De röd­grö­na lo­var allt till al­la och spen­de­rar mer än vi har råd med. I för­läng­ning­en kan det ba­ra le­da till två sa­ker: An­ting­en får man sä­ga till väl­jar­na att man in­te kan le­ve­re­ra det man lo­vat el­ler så får man ge sig på Hud­dinges kom­mu­nal­skatt igen. Nu har vi hög­kon­junk­tur, men till slut kom­mer det en låg­kon­junk­tur. Då är jag liv­rädd att Hud­dinge ham­nar i en si­tu­a­tion med sto­ra ned­skär­ning­ar och skat­te­höj­ning­ar.

Hur bra är Hud­dinge på en ska­la 1–10?

– En åt­ta. Jag är jät­te­stolt över att väl­digt myc­ket fun­ge­rar i Hud­dinge. Men det finns sa­ker vi mås­te bli bätt­re på. Stolt men in­te nöjd som jag har haft som slo­gan i val­rö­rel­sen.

Vad är du miss­nöjd med?

– Det blev för någ­ra år se­dan en brist på skol­plat­ser och det bor­de det in­te ha bli­vit om vi skött pla­ne­ring­en bätt­re. Så pla­ne­ring­en av för­sko­lor och sko­lor har jag va­rit miss­nöjd med, men nu är vi näs­tan ikapp. Vi byg­ger väl­digt myc­ket nya sko­lor.

Vad har gjort dig glad?

– När jag ser vad vi har kla­rat av i Fle­mings­berg blir jag rik­tigt glad. När jag bör­ja­de var det väl­digt få som såg po­ten­ti­a­len i Fle­mings­berg. Idag ser näs­tan al­la den.

Vil­ken är den vik­ti­gas­te ödes­frå­gan för Hud­dinge?

– Om vi ska fort­sät­ta den po­si­ti­va utvecklingen som vi är in­ne i nu så är Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn en helt av­gö­ran­de frå­ga. Den går ju egent­li­gen ge­nom och in­till al­la vå­ra sto­ra ut­veck­lings­om­rå­den. Al­la de om­rå­den där vi ska se till att bo­stä­der­na och job­ben väx­er fram. Om vi in­te får vägar och spår kom­mer en våt filt läg­gas över den utvecklingen.

Vad har va­rit svå­rast?

– Det är klart att det var en tuff be­last­ning med flyk­ting­mot­ta­gan­det när nya bo­sätt­nings­la­gen kom. Det var en väl­digt svår upp­gift som egent­li­gen var helt orim­lig för kom­mu­ner­na. En an­nan svår upp­gift som vi har lyc­kats med var att gå i mål med Sve­rige­för­hand­ling­en och Spår­väg syd.

Vi har än så länge in­te nämnt de öst­ra kom­mun­de­lar­na. Var­för in­te?

– Du har in­te frå­gat spe­ci­fikt. Och vi har in­te pra­tat så myc­ket om vå­ra lo­ka­la cent­rum. Cen­tra­la Sko­gås är ett väl­digt spän­nan­de om­rå­de där det finns stor po­ten­ti­al att ut­veck­la. Jag tyc­ker det ska bli jät­te­kul att hål­la på med det ut­veck­lings­pro­gram som vi star­tar näs­ta år som in­ne­fat­tar En­tré Sko­gås och cen­tra­la Sko­gås.

Vil­ka vill du re­ge­ra med?

– I förs­ta hand med mi­na kom­pi­sar i al­li­an­sen. Jag ser gär­na ett sam­ar­be­te med vå­ra lo­kal­par­ti­er ock­så.

Vad är ni och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na helt över­ens om?

– På en över­gri­pan­de ni­vå är vi över­ens om de sto­ra ut­veck­lings­frå­gor­na i Hud­dinge: Att Hud­dinge ska växa snabbt och att vi be­hö­ver bå­de bo­stä­der, jobb och in­fra­struk­tur. Där finns det en bred sam­syn.

Det har ju hänt gans­ka myc­ket i svensk po­li­tik se­dan för­ra va­let. Hur har di­na ställ­nings­ta­gan­den och idéer ut­veck­lats un­der den här pe­ri­o­den?

– Vi har trott att det går att kom­bi­ne­ra ett så ut­veck­lat väl­färds­sy­stem som vi har med li­be­ra­la­re reg­ler än al­la and­ra. Flyk­ting­kri­sen lär­de oss att vi kan in­te av­vi­ka vad gäl­ler mi­gra­tio­nen. Vi mås­te ha sam­ma re­gel­verk för att kun­na ta vår del av an­sva­ret i en tra­sig värld, men ock­så kla­ra av vårt hu­vud­an­svar i kom­mu­ner­na. Vi var na­i­va och jag är väl­digt glad att vi har lagt om vår mi­gra­tions­po­li­tik. Da­ni­el: Da­ni­el: Da­ni­el: Da­ni­el: Da­ni­el:

Mo­de­ra­ter­na. Smis­ta, Se­gel­torp. 44 år. i dag: Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de och an­sva­rar där­med om frå­gor som rör he­la kom­mu­nen, in­klu­si­ve ekonomi-, per­so­nal- och nä­rings­livs­frå­gor. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Vista­berg. 41 år. i dag: Kom­mu­nal­råd i op­po­si­tion som ar­be­tar med ekonomi, sam­hälls­bygg­nads­frå­gor, välfärd och nä­rings­livs­frå­gor. DUELLEN. I för­ra va­let blev Sara He­el­ge Vik­mångs So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.