Nu är SL:S bus­sar fos­sil­fria

Sista Sl-bus­sen på ic­ke för­ny­bart driv­me­del har rul­lat klart.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - STOCK­HOLM Per Brandt

SL har länge ar­be­tat med att kö­ra sin for­dons­flot­ta mer hållbar och kli­mats­mart. För 12 år se­dan var två av tio bus­sar så kal­la­de mil­jö­bus­sar. Vid års­skif­tet för­svann sju av de nio die­sel­bus­sar­na som var kvar och nu har de två sista ställts om med för­ny­el­se­bart driv­me­del, en­ligt ett press­med­de­lan­de.

Se­dan ti­di­ga­re drivs bå­de pen­del­tåg, tun­nel­ba­nor och lo­kal­ba­nor på el från för­ny­el­se­ba­ra ener­gikäl­lor. Det­ta gör att Stock­holms­re­gi­o­nen nu är först i världen med en helt fos­sil­fri buss­flot­ta och kol­lek­tiv­tra­fik på land en­ligt press­med­de­lan­det.

Lands­ting­et ha­de som mål att ha 100 pro­cent för­ny­bar buss­tra­fik till 2025 och att må­let re­dan är nått gläd­jer an­sva­ri­ga po­li­ti­ker.

– Jag är myc­ket stolt och glad över det­ta. Vi har in­te ba­ra vi­sat att det­ta är möj­ligt, vi har fått en hi­sto­risk om­ställ­ning på plats och det många år in­nan upp­satt mål. Det är ex­tra ro­ligt att SL och Stock­holm nu tar ledar­trö­jan i om­ställ­ning­en till mer håll­bart, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd

Han får med­håll från bland and­ra Gustav Hem­ming (C), mil­jö­lands­tings­råd.

– Som mil­jö­lands­tings­råd så har jag se­dan 2006 till­sam­mans med öv­ri­ga Al­li­an­sen dri­vit på för att nå en fos­sil­fri kol­lek­tiv­tra­fik och det är fan­tas­tiskt kul att ha nått he­la vägen i mål un­der den här man­dat­pe­ri­o­den, sä­ger han.

FO­TO: LIN­DA GREN

FOS­SIL­FRI. SL:S buss­flot­ta är nu helt fos­sil­fri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.